قیمت فوم ( 18 تیر 92 )

ابعاد فوم

قیمت

20*66*100

7600تومان

25*66*100

9600تومان

20*50*200

11200تومان

25*50*200

13600تومان

فوم کندسوز کره ای با

تراکم(دانسیته) 9.5 الی 10.5

پاسخ ترک