قیمت میلگرد 2 مهر 1392

میلگرد 6.5
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
6.5 میلگرد چین کلاف ………… 1945
6.5 میلگرد ملایر کلاف ………… 1945
6.5 میلگرد اوکراین کلاف ………… ………..
میلگرد 8
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
8 میلگرد قزوین شاخه / A2 6 1948
8 میلگرد اردبیل شاخه / A2 6 ………..
8 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 6 ………..
میلگرد 10
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
10 میلگرد پارس شاخه / A2 7.5 1890
10 میلگرد اردبیل شاخه / A2 7.5 ………..
10 میلگرد البرز شاخه / A2 7.5 ………..
10 میلگرد کاشان شاخه / A2 7.5 ………..
میلگرد 12
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
12 میلگرد تاکستان شاخه / A2 11 1870
12 میلگرد شمس شاخه / A2 11 1865
12 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 11 1867
12 میلگرد امیرکبیر شاخه / A2 11 ………..
12 قزوین شاخه / A2 11 ………..
12 سمنان شاخه / A3 11 ………..
میلگرد 14
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
14 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 15 1915
14 امیرکبیر شاخه / A3 15 1890
14 پرشین شاخه / A3 15 1885
14 الماس شاخه / A3 15 ………..
14 آریا ذوب شاخه / A3 15 ………..
14 نیشابور شاخه / A3 15 ………..
14 میانه شاخه / A3 15 …………
14 البرز شاخه / A3 15 …………
14 آریان شاخه / A2 15 1840
میلگرد 16
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
16 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 19 1890
16 امیرکبیر شاخه / A3 19 …………
16 کاشان شاخه / A3 19 …………
16 الماس شاخه / A3 19 …………
16 آریا ذوب شاخه / A3 19 …………
16 نیشابور شاخه / A3 19 …………
16 میانه شاخه / A3 19 1890
16 البرز شاخه / A3 19 1875
16 آریان شاخه / A2 19 1830
میلگرد 18
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
18 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 24 1895
18 پرشین شاخه / A3 24 …………
18 الماس شاخه / A3 24 …………
18 آریا ذوب
شاخه / A3 24 1875
18 نیشابور شاخه / A3 24 1885
18 میانه شاخه / A3 24 …………
18 البرز شاخه / A3 24 …………
18 کاشان شاخه / A3 24 1885
18 آریان شاخه / A2 24 1830
میلگرد 20
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
20 نیشابور شاخه / A3 30 1895
20 زاگرس شاخه / A3 30 1885
20 امیرکبیر شاخه / A3 30 1885
20 آریا ذوب شاخه / A3 30 ………..
20 میانه شاخه / A3 30 ………..
20 پرشین شاخه / A3 30 1880
20 صدر شاخه / A3 30 1885
20 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 30 ………..
20 آریان شاخه / A2 30 1835
میلگرد 22
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
22 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 36 1885
22 میانه شاخه / A3 36 1885
22 نطنز شاخه / A3 36 1875
22 نیشابور شاخه / A3 36 …………
22 پارس شاخه / A2 36 …………
میلگرد 25
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
25 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 47 1885
25 آریا ذوب شاخه / A3 47 …………
25 نیشابور شاخه / A3 47 …………
25 یزد شاخه / A3 47 …………
میلگرد 28
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
28 نیشابور شاخه / A3 56 1905
28 پارس شاخه / A3 56 …………
28 کوثر شاخه / A3 56 1905
منبع : قیمت آهن

پاسخ ترک