قیمت تیرآهن 5 بهمن 1393

 

« قیمت تیرآهن برحسب شاخه و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد قیمت تیرآهن نوع وزن کیلوگرم قیمت تومان
300 قیمت تیرآهن 8 ترک شاخه 60 230000
301 قیمت تیرآهن 10 ترک سبک شاخه 64 227000
302 قیمت تیرآهن 10 ترک سنگین شاخه 100 280000
303 قیمت تیرآهن 12 ترک سبک شاخه 64 240000
304 قیمت تیرآهن 12 ترک سنگین شاخه 95 250000
305 قیمت تیرآهن 12 هموزن شاخه 125 265000
306 قیمت تیرآهن 14 اصفهان شاخه 155 281000
307 قیمت تیرآهن 14 یزد شاخه 133 270000
308 قیمت تیرآهن 14 کرمان شاخه 135 242000
309 قیمت تیرآهن 14 اهواز شاخه 135 242000
310 قیمت تیرآهن 16 اصفهان شاخه 192 355000
311 قیمت تیرآهن 16 بناب شاخه 185 328000
312 قیمت تیرآهن 16 اهواز شاخه 185 333000
313 قیمت تیرآهن 18 اصفهان شاخه 228 411000
314 قیمت تیرآهن 18 یزد شاخه 225 400000
315 قیمت تیرآهن 18 اهواز شاخه 225 390000
316 قیمت تیرآهن 18 ترک شاخه 220 388000
317 قیمت تیرآهن 20 اصفهان شاخه 270 574000
318 قیمت تیرآهن 20 یزد شاخه 270 533000
319 قیمت تیرآهن 20 ترک سنگین شاخه 265 538000
320 قیمت تیرآهن 20 ترک سبک شاخه 230 500000
321 قیمت تیرآهن 20 چین شاخه 230 490000
322 قیمت تیرآهن 20 طوس شاخه 240 480000
323 قیمت تیرآهن 22 اصفهان شاخه 310 680000
324 قیمت تیرآهن 22 ترک سنگین شاخه 305 672000
325 قیمت تیرآهن 22 ترک سبک شاخه 280 625000
326 قیمت تیرآهن 22 طوس شاخه 285 582000
327 قیمت تیرآهن 24 اصفهان شاخه 370 800000
328 قیمت تیرآهن 24 ترک سنگین شاخه 365 765000
329 قیمت تیرآهن 24 ترک سبک شاخه 325 730000
330 قیمت تیرآهن 24 طوس شاخه 335 730000
331 قیمت تیرآهن 24 چین شاخه 325 740000
332 قیمت تیرآهن 27 اصفهان شاخه 430 920000
333 قیمت تیرآهن 27 ترک سنگین شاخه 425 910000
334 قیمت تیرآهن 27 ترک سبک شاخه 410 900000
335 قیمت تیرآهن 27 طوس شاخه 425 918000
336 قیمت تیرآهن 30 اصفهان شاخه 500 1310000
337 قیمت تیرآهن 30 اروپا شاخه 450 1305000
338 قیمت تیرآهن 30 روس شاخه 455 1000000
339 قیمت تیرآهن 30 ترک سبک شاخه 410 990000

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]