قیمت تیرچه کرومیت 5 بهمن 1393

« قیمت تیرچه کرومیت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت تیرچه کرومیت

کد ارتفاع سانتیمتر محصول قیمت
1000 25 قیمت تیرچه کرومیت 2280
1001 20 قیمت تیرچه کرومیت 2280

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کد ضخامت پهنا سانتیمتر محصول قیمت
1002 3 میل 10 ورق تیرچه کرومیت 1960
1003 4 میل 12 ورق تیرچه کرومیت 1970
1004 5 میل 14 ورق تیرچه کرومیت 2050

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کد ضخامت محصول قیمت
1005 3 میل نبشی تیرچه کرومیت 1980
1006 4 میل نبشی تیرچه کرومیت 1985

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]