قیمت ناودانی 20 بهمن 1393

« قیمت ناودانی برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت ناودانی

کد نام محصول قیمت هر کیلو وزن نوع تخلیه
500 قیمت ناودانی 6 ایرانی 1870 تومان 30 کیلوگرم شاخه 6 متری کف بنگاه تهران
501 قیمت ناودانی 8 ایرانی 1780 تومان 42 کیلوگرم شاخه 6 متری کف بنگاه تهران
502 قیمت ناودانی 10 ایرانی 1810 تومان 52 کیلوگرم شاخه 6 متری کف بنگاه تهران
503 قیمت ناودانی 12 ایرانی 1890 تومان 64 کیلوگرم شاخه 6 متری کف بنگاه تهران
504 قیمت ناودانی 14 ایرانی 1910 تومان 75 کیلوگرم شاخه 6 متری کف بنگاه تهران
505 قیمت ناودانی 16 خارجی 1920 تومان 85 کیلوگرم شاخه 6 متری کف بنگاه تهران
506 قیمت ناودانی 18 خارجی 2990 تومان 97 کیلوگرم شاخه 6 متری کف بنگاه تهران
507 قیمت ناودانی 20 خارجی 3060 تومان 107 کیلوگرم شاخه 6 متری کف بنگاه تهران
508 قیمت ناودانی 22 خارجی 2070 تومان 175 کیلوگرم شاخه 6 متری کف بنگاه تهران

در صورت نیاز ناودانی 12 متری نیز موجود است