قیمت ناودانی امروز

[lastupdated format=”l j F Y” before=” “]

021-66316099 با ما تماس بگیرید

محصول کیلو وزن شاخه
ناودانی 3 خارجی

5,200تومان

25 کیلو 6 متری
ناودانی 4 خارجی

3,150تومان

12 و 17 کیلو 6 متری
ناودانی 5 خارجی

3,150تومان

23 و 34 کیلو 6 متری
ناودانی 6 ایرانی

1,730تومان

30 کیلو 6 متری
ناودانی 8 ایرانی

1,700تومان

43 کیلو 6 متری
ناودانی 10 ایرانی

1,675تومان

53 کیلو 6 متری
ناودانی 12 ایرانی

1,675تومان

64 کیلو 6 متری
ناودانی 14 ایرانی

1,675تومان

75 کیلو 6 متری
ناودانی 16 ایرانی

1,675تومان

85 کیلو 6 متری
ناودانی 16 خارجی

2,480تومان

225 کیلو 12 متری
ناودانی 18 خارجی

2,480تومان

265 کیلو 12 متری
ناودانی 20 خارجی

2,650تومان

303 کیلو 12 متری
ناودانی 22 خارجی

2,650تومان

353 کیلو 12 متری
ناودانی 24 خارجی

2,550تومان

405 کیلو 12 متری
ناودانی 26 خارجی

2,850تومان

665 کیلو 12 متری
ناودانی 28 خارجی

2,950تومان

710 کیلو 12 متری
ناودانی 30 خارجی

2,950تومان

770 کیلو 12 متری

پاسخ ترک