قیمت تیرآهن 17 شهریور 1395

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

قیمت تیرآهن


تیرآهن 8 ترکیه ▼ 170,000
تیرآهن 10 ترکیه ▼ 275,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 215,000
تیرآهن 12 اصفهان ▲ 235,000
تیرآهن 12 ترکیه ▼ 230,000
تیرآهن 12 ترکیه ▼ 220,000
تیرآهن 14 تبریز ▼ 202,000
تیرآهن 14 کرمانشاه ▼ 208,000
تیرآهن 14 اشتهارد ▼ 220,000
تیرآهن 14 اصفهان ▲ 250,000
تیرآهن 16 آرین ▼ 284,000
تیرآهن 16 یزد ▲ 284,000
تیرآهن 16 تبریز ▼ 260,000
تیرآهن 16 اصفهان ▲ 305,000
تیرآهن 18 آرین ▲ 345,000
تیرآهن 18 یزد ▲ 340,000
تیرآهن 18 اصفهان ▲ 375,000
تیرآهن 20 آرین ▼ 424,000
تیرآهن 20 کره ▲ 433,000
تیرآهن 20 یزد ▼ 422,000
تیرآهن 20 اصفهان ▲ 624,000
تیرآهن 22 کره ▼ 553,000
تیرآهن 22 آرین ▲ 543,000
تیرآهن 22 اصفهان ▼ 715,000
تیرآهن 24 کره ▼ 773,000
تیرآهن 24 آرین ▲ 705,000
تیرآهن 24 ترکیه سبک ▼ 680,000
تیرآهن 24 اصفهان ▼ 850,000
تیرآهن 27 ترکیه سبک ▲ 930,000
تیرآهن 27 اصفهان ▲ 988,000
تیرآهن 30 کره ▲ 1,125,000
تیرآهن 30 ترکیه سبک ▼ 1,003,000
تیرآهن 30 روس ▲ 1,003,000
تیرآهن 30 اصفهان ▼ 1,190,000

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.