قیمت تیرآهن 11 اسفند 1395

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

قیمت تیرآهن

تیرآهن 8 ترکیه ▼ 157,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 282,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 252,000
تیرآهن 12 اصفهان ▲ 245,000
تیرآهن 12 ترکیه ▼ 237,000
تیرآهن 14 تبریز ▼ 210,000
تیرآهن 14 اهواز ▼ 226,000
تیرآهن 14 کرمانشاه ▲ 220,000
تیرآهن 14 ماهان ▼ 210,000
تیرآهن 14 اصفهان ▼ 287,000
تیرآهن 16 اهواز ▼ 282,000
تیرآهن 16 آرین ▲ 327,000
تیرآهن 16 یزد ▲ 327,000
تیرآهن 16 تبریز ▼ 310,000
تیرآهن 16 اصفهان ▲ 347,000
تیرآهن 18 آرین ▼ 402,000
تیرآهن 18 یزد ▼ 402,000
تیرآهن 18 اصفهان ▼ 418,000
تیرآهن 20 آرین ▼ 493,000
تیرآهن 20 کره ▼ 463,000
تیرآهن 20 یزد ▼ 493,000
تیرآهن 20 اصفهان ▼ 652,000
تیرآهن 22 کره ▲ 579,000
تیرآهن 22 آرین ▲ 578,000
تیرآهن 22 اصفهان ▲ 739,000
تیرآهن 24 کره ▲ 875,000
تیرآهن 24 آرین ▲ 780,000
تیرآهن 24 اصفهان ▲ 897,000
تیرآهن 27 ترکیه سبک ▲ 965,000
تیرآهن 27 اصفهان ▲ 1,037,000
تیرآهن 30 ترکیه سنگین ▲ 1,185,000
تیرآهن 30 کره ▲ 1,150,000
تیرآهن 30 ترکیه سبک ▲ 1,065,000
تیرآهن 30 روس ▲ 1,045,000
تیرآهن 30 اصفهان ▲ 1,237,000

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.