قیمت تیرآهن 16 اسفند 1395

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

قیمت تیرآهن

تیرآهن 8 ترکیه ▼ 157,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 282,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 252,000
تیرآهن 12 اصفهان ▼ 244,000
تیرآهن 12 ترکیه ▼ 237,000
تیرآهن 14 تبریز ▼ 210,000
تیرآهن 14 اهواز ▲ 227,000
تیرآهن 14 کرمانشاه ▲ 220,000
تیرآهن 14 ماهان ▼ 210,000
تیرآهن 14 اصفهان ▼ 287,000
تیرآهن 16 اهواز ▲ 284,000
تیرآهن 16 آرین ▲ 332,000
تیرآهن 16 یزد ▲ 327,000
تیرآهن 16 تبریز ▼ 310,000
تیرآهن 16 اصفهان ▲ 347,000
تیرآهن 18 آرین ▼ 402,000
تیرآهن 18 یزد ▼ 402,000
تیرآهن 18 اصفهان ▼ 416,000
تیرآهن 20 آرین ▼ 493,000
تیرآهن 20 کره ▲ 478,000
تیرآهن 20 یزد ▼ 493,000
تیرآهن 20 اصفهان ▲ 656,000
تیرآهن 22 کره ▲ 604,000
تیرآهن 22 آرین ▲ 614,000
تیرآهن 22 اصفهان ▲ 741,000
تیرآهن 24 کره ▼ 874,000
تیرآهن 24 آرین ▼ 767,000
تیرآهن 24 اصفهان ▼ 895,000
تیرآهن 27 ترکیه سبک ▲ 965,000
تیرآهن 27 اصفهان ▲ 1,038,000
تیرآهن 30 ترکیه سنگین ▲ 1,185,000
تیرآهن 30 کره ▼ 1,120,000
تیرآهن 30 ترکیه سبک ▲ 1,065,000
تیرآهن 30 روس ▲ 1,045,000
تیرآهن 30 اصفهان ▼ 1,235,000

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.