5 امتیاز4.4/5

بازگشت یا کاهش قیمت آهن

 

در روز گذشته 22 اردیبهشت شمش آهن کاهش (بازگشت) 50 تومانی قیمت در هر کیلو را تجربه کرد.
و همه فولادی ها شمش تولیدی خود را بدون تغییر در بازار غیر رسمی ارائه کرد.

5 امتیاز4.4/5