قیمت میلگرد – 16 مرداد 92

قیمت میلگرد – 16 مرداد 92

قیمت میلگرد – 16 مرداد 92

سایز – محصول

قیمت کیلویی

قیمت کلاف 6.5 داخلی

2400تومان

قیمت کلاف 6.5 خارجی

2300تومان

قیمت میلگرد 8 داخلی

1980تومان

قیمت میلگرد 10 داخلی

1920تومان

قیمت میلگرد 12 داخلی

1920تومان

قیمت میلگرد 14 داخلی

1930تومان

قیمت میلگرد 16 داخلی

1930تومان

قیمت میلگرد 18 داخلی

1930تومان

قیمت میلگرد 20 داخلی

1930تومان

قیمت میلگرد 22 داخلی

1925تومان

قیمت میلگرد 25 داخلی

1950تومان

قیمت میلگرد 28 داخلی

2000تومان

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع