قیمت صفحه ستون – بیس پلیت 28 شهریور 1392

قیمت صفحه ستون – بیس پلیت 28 شهریور 1392

قیمت صفحه ستون – بیس پلیت 28 شهریور 1392

ورق برش خورده صورت ساختمانی
سایز کارخانه محصول قیمت به تومان (کیلویی)
8 فولاد مبارکه ورق برش خورده در ابعاد مختلف 1860
ورق برش خورده صورت ساختمانی
سایز کارخانه محصول قیمت به تومان (کیلویی)
10 فولاد مبارکه ورق برش خورده در ابعاد مختلف 1860
ورق برش خورده صورت ساختمانی
سایز کارخانه محصول قیمت به تومان (کیلویی)
12 فولاد مبارکه ورق برش خورده در ابعاد مختلف 1860
صفحه ستون 15 میل صورت ساختمانی
سایز کارخانه محصول قیمت به تومان (کیلویی)
15 فولاد مبارکه ورق برش خورده در ابعاد مختلف 1850
صفحه ستون 20 میل صورت ساختمانی
سایز کارخانه محصول قیمت به تومان (کیلویی)
20 کاویان/اکسین ورق برش خورده در ابعاد مختلف 2030
صفحه ستون 25 میل صورت ساختمانی
سایز کارخانه محصول قیمت به تومان (کیلویی)
25 کاویان/اکسین ورق برش خورده در ابعاد مختلف 2050
صفحه ستون 30 میل صورت ساختمانی
سایز کارخانه محصول قیمت به تومان (کیلویی)
30 کاویان/اکسین ورق برش خورده در ابعاد مختلف 2050
1392-6-28 11:30:30 +04:30 پنج شنبه 28 شهریور 1392|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , |

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع