قیمت میلگرد 2 مهر 1392

قیمت میلگرد 2 مهر 1392

میلگرد 6.5
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
6.5میلگرد چینکلاف…………1945
6.5میلگرد ملایرکلاف…………1945
6.5میلگرد اوکراینکلاف…………………..
میلگرد 8
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
8میلگرد قزوینشاخه / A261948
8میلگرد اردبیلشاخه / A26………..
8میلگرد آریا ذوبشاخه / A26………..
میلگرد 10
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
10میلگرد پارسشاخه / A27.51890
10میلگرد اردبیلشاخه / A27.5………..
10میلگرد البرزشاخه / A27.5………..
10میلگرد کاشانشاخه / A27.5………..
میلگرد 12
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
12میلگرد تاکستانشاخه / A2111870
12میلگرد شمسشاخه / A2111865
12میلگرد آریا ذوبشاخه / A2111867
12میلگرد امیرکبیرشاخه / A211………..
12قزوینشاخه / A211………..
12سمنانشاخه / A311………..
میلگرد 14
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
14ذوب آهن اصفهانشاخه / A3151915
14امیرکبیرشاخه / A3151890
14پرشینشاخه / A3151885
14الماسشاخه / A315………..
14آریا ذوبشاخه / A315………..
14نیشابورشاخه / A315………..
14میانهشاخه / A315…………
14البرزشاخه / A315…………
14آریانشاخه / A2151840
میلگرد 16
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
16ذوب آهن اصفهانشاخه / A3191890
16امیرکبیرشاخه / A319…………
16کاشانشاخه / A319…………
16الماسشاخه / A319…………
16آریا ذوبشاخه / A319…………
16نیشابورشاخه / A319…………
16میانهشاخه / A3191890
16البرزشاخه / A3191875
16آریانشاخه / A2191830
میلگرد 18
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
18ذوب آهن اصفهانشاخه / A3241895
18پرشینشاخه / A324…………
18الماسشاخه / A324…………
18آریا ذوب
شاخه / A3241875
18نیشابورشاخه / A3241885
18میانهشاخه / A324…………
18البرزشاخه / A324…………
18کاشانشاخه / A3241885
18آریانشاخه / A2241830
میلگرد 20
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
20نیشابورشاخه / A3301895
20زاگرسشاخه / A3301885
20امیرکبیرشاخه / A3301885
20آریا ذوبشاخه / A330………..
20میانهشاخه / A330………..
20پرشینشاخه / A3301880
20صدرشاخه / A3301885
20ذوب آهن اصفهانشاخه / A330………..
20آریانشاخه / A2301835
میلگرد 22
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
22ذوب آهن اصفهانشاخه / A3361885
22میانهشاخه / A3361885
22نطنزشاخه / A3361875
22نیشابورشاخه / A336…………
22پارسشاخه / A236…………
میلگرد 25
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
25ذوب آهن اصفهانشاخه / A3471885
25آریا ذوبشاخه / A347…………
25نیشابورشاخه / A347…………
25یزدشاخه / A347…………
میلگرد 28
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
28نیشابورشاخه / A3561905
28پارسشاخه / A356…………
28کوثرشاخه / A3561905
منبع : قیمت آهن
1392-7-2 13:36:14 +03:30 سه شنبه 2 مهر 1392|Categories: قیمت میلگرد|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع