قیمت میلگرد 20 مهر 1392

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت میلگرد - قیمت میلگرد 20 مهر 1392

قیمت میلگرد 20 مهر 1392

قیمت میلگرد 20 مهر 1392

میلگرد 6.5
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
6.5 میلگرد کاشان کلاف ……….. 1970
6.5 میلگرد یزد
کلاف ……….. 1970
6.5 میلگرد کره
کلاف ……….. 1970
میلگرد 8
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
8 میلگرد قزوین شاخه / A2 6 1920
8 میلگرد اردبیل شاخه / A2 6 ………..
8 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 6 ………..
میلگرد 10
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
10 میلگرد پارس شاخه / A2 7.5 1880
10 میلگرد اردبیل شاخه / A2 7.5 1885
10 میلگرد آریان
شاخه / A2 7.5 1885
10 میلگرد کاشان شاخه / A2 7.5 ………..
میلگرد 12
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
12 میلگرد تاکستان شاخه / A2 11 1865
12 میلگرد ابهر شاخه / A2 11 1860
12 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 11 ………..
12 میلگرد شمس
شاخه / A2 11 1880
12 میلگرد قزوین شاخه / A2 11 ………..
12 میلگرد سمنان شاخه / A3 11 ………..
میلگرد 14
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
14 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 15 1920
14 میلگرد امیرکبیر شاخه / A3 15 1890
14 میلگرد شمس شاخه / A3 15 1890
14 میلگرد الماس شاخه / A3 15 ………..
14 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 15 ………..
14 میلگرد نیشابور شاخه / A3 15 ………..
14 میلگرد میانه شاخه / A3 15 1910
14 میلگرد البرز شاخه / A3 15 ………..
14 میلگرد آریان شاخه / A2 15 1840
میلگرد 16
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
16 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 19 1910
16 میلگرد امیرکبیر شاخه / A3 19 1885
16 میلگرد کاشان شاخه / A3 19 ………..
16 میلگرد زاگرس شاخه / A3 19 ………..
16 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 19 ………..
16 میلگرد نیشابور شاخه / A3 19 ………..
16 میلگرد میانه شاخه / A3 19 1900
16 میلگرد البرز شاخه / A3 19 1870
16 میلگرد آریان شاخه / A2 19 1840
میلگرد 18
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
18 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 24 ………..
18 میلگرد کوثر شاخه / A3 24 1910
18 میلگرد کاوه شاخه / A3 24 ………..
18 میلگرد آریا ذوب
شاخه / A3 24 1875
18 میلگرد نیشابور شاخه / A3 24 1915
18 میلگرد میانه شاخه / A3 24 ………..
18 میلگرد البرز شاخه / A3 24 ………..
18 میلگرد کاشان شاخه / A3 24 1910
18 میلگرد آریان شاخه / A2 24 1840
میلگرد 20
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
20 میلگرد نیشابور شاخه / A3 30 ……….
20 میلگرد البرز شاخه / A3 30 1875
20 میلگرد امیرکبیر شاخه / A3 30 1880
20 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 30 1875
20 میلگرد میانه شاخه / A3 30 1900
20 میلگرد پرشین شاخه / A3 30 1875
20 میلگرد آذرامین شاخه / A3 30 1900
20 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 30 ………..
20 میلگرد آریان شاخه / A2 30 1840
میلگرد 22
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
22 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 36 ………..
22 میلگرد میانه شاخه / A3 36 1900
22 میلگرد نطنز شاخه / A3 36 ………..
22 میلگرد کوثر شاخه / A3 36 ………..
22 میلگرد پارس شاخه / A2 36 ………..
میلگرد 25
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
25 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 47 ………..
25 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 47 ………..
25 میلگرد نیشابور شاخه / A3 47 ………..
25 میلگرد میانه شاخه / A3 47 1900
میلگرد 28
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
28 میلگرد نیشابور شاخه / A3 56 ………..
28 میلگرد پارس شاخه / A3 56 ………..
28 میلگرد کوثر شاخه / A3 56 ………..
منبع : قیمت آهن

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع