قیمت میلگرد 29 مهر 1392

قیمت میلگرد 29 مهر 1392

میلگرد 6.5
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
6.5میلگرد کاشانکلاف………..1980
6.5میلگرد یزد
کلاف………..1980
6.5میلگرد کره
کلاف………..1980
میلگرد 8
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
8میلگرد قزوینشاخه / A261915
8میلگرد اردبیلشاخه / A26………..
8میلگرد آریا ذوبشاخه / A26………..
میلگرد 10
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
10میلگرد پارسشاخه / A27.51850
10میلگرد ابهر
شاخه / A27.51848
10میلگرد آریان
شاخه / A27.5………..
10میلگرد کاشانشاخه / A27.5………..
میلگرد 12
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
12میلگرد تاکستانشاخه / A2111852
12میلگرد ابهرشاخه / A2111848
12میلگرد آریا ذوبشاخه / A211…………
12میلگرد شمس
شاخه / A2111860
12میلگرد فولاد تهران
شاخه / A2111835
12میلگرد سمنانشاخه / A311…………
میلگرد 14
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
14ذوب آهن اصفهانشاخه / A3151915
14میلگرد امیرکبیرشاخه / A3151878
14میلگرد پرشینشاخه / A3151878
14میلگرد شمسشاخه / A3151870
14میلگرد آریا ذوبشاخه / A3151880
14میلگرد نیشابورشاخه / A315………..
14میلگرد میانهشاخه / A315………..
14میلگرد البرزشاخه / A315………..
14میلگرد آریانشاخه / A2151825
میلگرد 16
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
16ذوب آهن اصفهانشاخه / A3191905
16میلگرد امیرکبیرشاخه / A3191880
16میلگرد کاشانشاخه / A319………..
16میلگرد زاگرسشاخه / A319………..
16میلگرد آریا ذوبشاخه / A319………..
16میلگرد نیشابورشاخه / A319………..
16میلگرد میانهشاخه / A3191900
16میلگرد البرزشاخه / A3191875
16میلگرد آریانشاخه / A2191815
میلگرد 18
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
18ذوب آهن اصفهانشاخه / A3241910
18میلگرد کاوهشاخه / A3241850
18میلگرد امیرکبیر
شاخه / A324………..
18میلگرد آریا ذوب
شاخه / A3241875
18میلگرد نیشابورشاخه / A324………..
18میلگرد میانهشاخه / A324………..
18میلگرد البرزشاخه / A324………..
18میلگرد کاشانشاخه / A324………..
18میلگرد آریانشاخه / A2241820
میلگرد 20
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
20میلگرد کوثرشاخه / A3301900
20میلگرد نگین فولاد
شاخه / A3301850
20میلگرد امیرکبیرشاخه / A3301880
20میلگرد آریا ذوبشاخه / A3301870
20میلگرد میانهشاخه / A3301900
20میلگرد پرشینشاخه / A3301865
20میلگرد آذرامینشاخه / A3301900
20ذوب آهن اصفهانشاخه / A330………..
20میلگرد آریانشاخه / A2301820
میلگرد 22
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
22ذوب آهن اصفهانشاخه / A336………..
22میلگرد میانهشاخه / A3361900
22میلگرد نطنزشاخه / A336………..
22میلگرد کوثرشاخه / A336………..
22میلگرد پارسشاخه / A236………..
میلگرد 25
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
25ذوب آهن اصفهانشاخه / A347………..
25میلگرد آریا ذوبشاخه / A347………..
25میلگرد نیشابورشاخه / A347………..
25میلگرد میانهشاخه / A3471900
میلگرد 28
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
28میلگرد نیشابورشاخه / A356………..
28میلگرد پارسشاخه / A356………..
28میلگرد کوثرشاخه / A356………..
منبع : قیمت آهن

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع