قیمت پروفیل 27 آبان 1392

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت پروفیل - قیمت پروفیل 27 آبان 1392

قیمت پروفیل 27 آبان 1392

قیمت پروفیل 27 آبان 1392

قوطی ۲۰×۱۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۴.۵ شاخه قوطی ۲۰×۱۰ 2140
قوطی ۲۵×۱۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۵.۵ شاخه قوطی ۲۵×۱۰ 2140
قوطی ۳۰×۱۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۶.۵ شاخه قوطی ۳۰×۱۰ 2140
قوطی ۲۰×۲۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۹ شاخه قوطی ۲0×۲0 2140
قوطی ۲5×۲5
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۷ شاخه قوطی ۲5×۲5 2120
قوطی ۲۰×۳۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۹.۵ شاخه قوطی ۲۰×۳۰ 2120
قوطی ۳۰×۵۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۱۵ شاخه قوطی ۳۰×۵۰ 2120
قوطی ۳۰×۶۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۱۷ شاخه قوطی ۳۰×۶۰ 2120
قوطی ۴۰×۴۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۱۵ شاخه قوطی ۴۰×۴۰ 2120
قوطی ۴۰×۶۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۱۹ شاخه قوطی ۴۰×۶۰ 2120
قوطی ۴۰×۸۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۲۳ شاخه قوطی ۴۰×۸۰ 2120
قوطی ۷۰×۷۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۲۷ شاخه قوطی ۷۰×۷۰ 2120
قوطی ۱۰۰×۴۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۲۸ شاخه قوطی ۱۰۰×۴۰ 2120
منبع : قیمت آهن

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع