قیمت پروفیل 23 آذر 1392

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت پروفیل - قیمت پروفیل 23 آذر 1392

قیمت پروفیل 23 آذر 1392

قیمت پروفیل 23 آذر 1392

قوطی ۲۰×۱۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۴.۵ شاخه قوطی ۲۰×۱۰ 1930
قوطی ۲۵×۱۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۵.۵ شاخه قوطی ۲۵×۱۰ 1930
قوطی ۳۰×۱۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۶.۵ شاخه قوطی ۳۰×۱۰ 1930
قوطی ۲۰×۲۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۹ شاخه قوطی ۲0×۲0 1930
قوطی ۲5×۲5
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۷ شاخه قوطی ۲5×۲5 1930
قوطی ۲۰×۳۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۹.۵ شاخه قوطی ۲۰×۳۰ 1930
قوطی ۳۰×۵۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۱۵ شاخه قوطی ۳۰×۵۰ 1930
قوطی ۳۰×۶۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۱۷ شاخه قوطی ۳۰×۶۰ 1930
قوطی ۴۰×۴۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۱۵ شاخه قوطی ۴۰×۴۰ 1930
قوطی ۴۰×۶۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۱۹ شاخه قوطی ۴۰×۶۰ 1930
قوطی ۴۰×۸۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۲۳ شاخه قوطی ۴۰×۸۰ 2090
قوطی ۷۰×۷۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۲۷ شاخه قوطی ۷۰×۷۰ 2090
قوطی ۱۰۰×۴۰
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
۲۸ شاخه قوطی ۱۰۰×۴۰ 1930
منبع : قیمت آهن
1392-9-23 16:38:16 +03:30 شنبه 23 آذر 1392|قیمت پروفیل دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع