قیمت پروفیل 23 آذر 1392

قیمت پروفیل 23 آذر 1392

قوطی ۲۰×۱۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۴.۵شاخهقوطی ۲۰×۱۰1930
قوطی ۲۵×۱۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۵.۵شاخهقوطی ۲۵×۱۰1930
قوطی ۳۰×۱۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۶.۵شاخهقوطی ۳۰×۱۰1930
قوطی ۲۰×۲۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۹شاخهقوطی ۲0×۲0 1930
قوطی ۲5×۲5
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۷شاخهقوطی ۲5×۲51930
قوطی ۲۰×۳۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۹.۵شاخهقوطی ۲۰×۳۰1930
قوطی ۳۰×۵۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۱۵شاخهقوطی ۳۰×۵۰1930
قوطی ۳۰×۶۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۱۷شاخهقوطی ۳۰×۶۰1930
قوطی ۴۰×۴۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۱۵شاخهقوطی ۴۰×۴۰1930
قوطی ۴۰×۶۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۱۹شاخهقوطی ۴۰×۶۰1930
قوطی ۴۰×۸۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۲۳شاخهقوطی ۴۰×۸۰ 2090
قوطی ۷۰×۷۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۲۷شاخهقوطی ۷۰×۷۰2090
قوطی ۱۰۰×۴۰
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
۲۸شاخهقوطی ۱۰۰×۴۰ 1930
منبع : قیمت آهن

Leave A Comment

⭐ منوی سریع