قیمت میلگرد 4دی 1392

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت میلگرد - قیمت میلگرد 4دی 1392

قیمت میلگرد 4دی 1392

قیمت میلگرد 4دی 1392

میلگرد 6.5
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
6.5 میلگرد چین کلاف ……….. 1655
6.5 میلگرد نطنز کلاف ……….. ………..
6.5 میلگرد کره کلاف ……….. ………..
میلگرد 8
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
8 میلگرد قزوین شاخه / A2 6 1700
8 میلگرد اردبیل شاخه / A2 6 ………..
8 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 6 ………..
میلگرد 10
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
10 میلگرد پارس شاخه / A2 7.5 1700
10 میلگرد اردبیل شاخه / A2 7.5 1652
10 میلگرد آرین شاخه / A2 7.5 ………..
10 میلگرد نطنز شاخه / A2 7.5 ………..
میلگرد 12
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
12 میلگرد کرمان شاخه / A2 11 ………..
12 میلگرد قزوین شاخه / A2 11 ………..
12 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 11 1655
12 میلگرد شمس شاخه / A2 11 1653
12 میلگرد فولاد تهران شاخه / A2 11 ………..
12 میلگرد امیرکبیر شاخه / A2 11 ………..
میلگرد 14
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
14 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 15 ………..
14 میلگرد تبریز شاخه / A3 15 1670
14 میلگرد پرشین شاخه / A3 15 1665
14 میلگرد شاهرود شاخه / A3 15 1690
14 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 15 1670
14 میلگرد نیشابور شاخه / A3 15 1730
14 میلگرد میانه شاخه / A3 15 1700
14 میلگرد نطنز شاخه / A3 15 ………..
14 میلگرد آریان شاخه / A2 15 ………..
میلگرد 16
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
16 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 19 1735
16 میلگرد شاهرود شاخه / A3 19 1680
16 میلگرد وحدت شاخه / A3 19 1665
16 میلگرد زاگرس شاخه / A3 19 1670
16 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 19 ………..
16 میلگرد میانه شاخه / A3 19 1700
16 میلگرد نیشابور شاخه / A3 19 1730
16 میلگرد تبریز شاخه / A3 19 1675
16 میلگرد آریان شاخه / A2 19 1620
میلگرد 18
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
18 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 24 1735
18 میلگرد البرز شاخه / A3 24 1660
18 میلگرد نطنز شاخه / A3 24 1660
18 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 24 1680
18 میلگرد نیشابور شاخه / A3 24 1730
18 میلگرد زاگرس شاخه / A3 24 1690
18 میلگرد پرشین شاخه / A3 24 1680
18 میلگرد کاشان شاخه / A3 24 1735
18 میلگرد میانه شاخه / A3 24 1700
18 میلگرد شاهرود شاخه / A3 24 1680
18 میلگرد آریان شاخه / A2 24 1620
میلگرد 20
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
20 میلگرد پرشین شاخه / A3 30 1670
20 میلگرد آریاذوب شاخه / A3 30 1680
20 میلگرد زاگرس شاخه / A3 30 1675
20 میلگرد نیشابور شاخه / A3 30 1660
20 میلگرد شاهرود شاخه / A3 30 ………..
20 میلگرد میانه شاخه / A3 30 1700
20 میلگرد نطنز شاخه / A3 30 1700
20 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 30 ……..
20 میلگرد آریان شاخه / A2 30 1620
میلگرد 22
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
22 ذوب نیشابور شاخه / A3 36 1735
22 میلگرد میانه شاخه / A3 36 ………..
22 میلگرد زاگرس شاخه / A3 36 1685
22 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 36 1680
22 میلگرد زنجان شاخه / A2 36 1660
میلگرد 25
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
25 میلگرد آذرامین شاخه / A3 47 ………..
25 میلگرد زاگرس شاخه / A3 47 1685
25 میلگرد بناب شاخه / A3 47 1685
25 میلگرد میانه شاخه / A3 47 1700
میلگرد 28
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
28 میلگرد نیشابور شاخه / A3 56 ……….
28 میلگرد پارس شاخه / A3 56 ………..
28 میلگرد کوثر شاخه / A3 56 ………..
منبع : قیمت آهن

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع