قیمت میلگرد 4دی 1392

قیمت میلگرد 4دی 1392

میلگرد 6.5
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
6.5میلگرد چینکلاف………..1655
6.5میلگرد نطنز کلاف………..………..
6.5میلگرد کره کلاف………..………..
میلگرد 8
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
8میلگرد قزوینشاخه / A261700
8میلگرد اردبیلشاخه / A26………..
8میلگرد آریا ذوبشاخه / A26………..
میلگرد 10
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
10میلگرد پارسشاخه / A27.51700
10میلگرد اردبیل شاخه / A27.51652
10میلگرد آرین شاخه / A27.5………..
10میلگرد نطنز شاخه / A27.5………..
میلگرد 12
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
12میلگرد کرمانشاخه / A211………..
12میلگرد قزوینشاخه / A211………..
12میلگرد آریا ذوبشاخه / A2111655
12میلگرد شمس شاخه / A2111653
12میلگرد فولاد تهران شاخه / A211………..
12میلگرد امیرکبیرشاخه / A211………..
میلگرد 14
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
14ذوب آهن اصفهانشاخه / A315………..
14میلگرد تبریزشاخه / A3151670
14میلگرد پرشینشاخه / A3151665
14میلگرد شاهرودشاخه / A3151690
14میلگرد آریا ذوبشاخه / A3151670
14میلگرد نیشابورشاخه / A3151730
14میلگرد میانهشاخه / A3151700
14میلگرد نطنزشاخه / A315………..
14میلگرد آریانشاخه / A215………..
میلگرد 16
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
16ذوب آهن اصفهانشاخه / A3191735
16میلگرد شاهرودشاخه / A3191680
16میلگرد وحدتشاخه / A3191665
16میلگرد زاگرسشاخه / A3191670
16میلگرد آریا ذوبشاخه / A319………..
16میلگرد میانهشاخه / A3191700
16میلگرد نیشابورشاخه / A3191730
16میلگرد تبریزشاخه / A3191675
16میلگرد آریانشاخه / A2191620
میلگرد 18
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
18ذوب آهن اصفهانشاخه / A3241735
18میلگرد البرزشاخه / A3241660
18میلگرد نطنز شاخه / A3241660
18میلگرد آریا ذوب شاخه / A3241680
18میلگرد نیشابورشاخه / A3241730
18میلگرد زاگرسشاخه / A3241690
18میلگرد پرشینشاخه / A3241680
18میلگرد کاشانشاخه / A3241735
18میلگرد میانهشاخه / A3241700
18میلگرد شاهرودشاخه / A3241680
18میلگرد آریانشاخه / A2241620
میلگرد 20
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
20میلگرد پرشینشاخه / A3301670
20میلگرد آریاذوب شاخه / A3301680
20میلگرد زاگرسشاخه / A3301675
20میلگرد نیشابورشاخه / A3301660
20میلگرد شاهرودشاخه / A330………..
20میلگرد میانهشاخه / A3301700
20میلگرد نطنزشاخه / A3301700
20ذوب آهن اصفهانشاخه / A330……..
20میلگرد آریانشاخه / A2301620
میلگرد 22
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
22ذوب نیشابورشاخه / A3361735
22میلگرد میانهشاخه / A336………..
22میلگرد زاگرسشاخه / A3361685
22میلگرد آریا ذوبشاخه / A3361680
22میلگرد زنجانشاخه / A2361660
میلگرد 25
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
25میلگرد آذرامینشاخه / A347………..
25میلگرد زاگرسشاخه / A3471685
25میلگرد بنابشاخه / A3471685
25میلگرد میانهشاخه / A3471700
میلگرد 28
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
28میلگرد نیشابورشاخه / A356……….
28میلگرد پارسشاخه / A356………..
28میلگرد کوثرشاخه / A356………..
منبع : قیمت آهن

Leave A Comment

⭐ منوی سریع