قیمت میلگرد 8 دی 1392

قیمت میلگرد 8 دی 1392

میلگرد 6.5
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
6.5میلگرد چینکلاف………..1780
6.5میلگرد نطنز کلاف………..1780
6.5میلگرد کره کلاف………..………..
میلگرد 8
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
8میلگرد قزوینشاخه / A261690
8میلگرد اهواز
کلاف………..1740
8میلگرد آریا ذوبشاخه / A26………..
میلگرد 10
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
10میلگرد پارسشاخه / A27.51640
10میلگرد اردبیل شاخه / A27.51650
10میلگرد البرز شاخه / A27.51650
10میلگرد کوثر شاخه / A27.51860
10میلگرد یزدشاخه / A27.51800
10میلگرد قزوینشاخه / A27.51650
میلگرد 12
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
12میلگرد کرمانشاخه / A211………..
12میلگرد قزوینشاخه / A211………..
12میلگرد آریا ذوبشاخه / A2111640
12میلگرد شمس شاخه / A2111640
12میلگرد فولاد تهران شاخه / A211………..
12میلگرد امیرکبیرشاخه / A211………..
میلگرد 14
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
14ذوب آهن اصفهانشاخه / A315………..
14میلگرد تبریزشاخه / A3151660
14میلگرد پرشینشاخه / A3151665
14میلگرد شاهرودشاخه / A315………..
14میلگرد آریا ذوبشاخه / A3151670
14میلگرد نیشابورشاخه / A3151730
14میلگرد میانهشاخه / A3151700
14میلگرد ابهرشاخه / A3151655
14میلگرد نطنزشاخه / A315………..
14میلگرد آریانشاخه / A215………..
میلگرد 16
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
16ذوب آهن اصفهانشاخه / A3191730
16میلگرد شاهرودشاخه / A3191685
16میلگرد وحدتشاخه / A3191655
16میلگرد زاگرسشاخه / A319………..
16میلگرد الوندشاخه / A3191645
16میلگرد کوثرشاخه / A3191705
16میلگرد صدرشاخه / A3191690
16میلگرد میانهشاخه / A3191695
16میلگرد ابهرشاخه / A3191650
16میلگرد نیشابورشاخه / A3191725
16میلگرد تبریزشاخه / A3191670
16میلگرد آریانشاخه / A2191620
میلگرد 18
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
18ذوب آهن اصفهانشاخه / A3241725
18میلگرد البرزشاخه / A3241640
18میلگرد ارومیهشاخه / A3241650
18میلگرد نطنز شاخه / A3241650
18میلگرد آریا ذوب شاخه / A324………..
18میلگرد نیشابورشاخه / A3241730
18میلگرد زاگرسشاخه / A3241680
18میلگرد پرشینشاخه / A3241660
18میلگرد کاشانشاخه / A3241730
18میلگرد میانهشاخه / A3241700
18میلگرد شاهرودشاخه / A3241680
18میلگرد کوثرشاخه / A3241710
18میلگرد الوندشاخه / A3241645
18میلگرد آریانشاخه / A2241620
میلگرد 20
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
20میلگرد پرشینشاخه / A3301660
20میلگرد آریاذوب شاخه / A3301675
20میلگرد زاگرسشاخه / A3301680
20میلگرد نیشابورشاخه / A3301730
20میلگرد شاهرودشاخه / A3301680
20میلگرد میانهشاخه / A3301700
20میلگرد کوثرشاخه / A3301710
20میلگرد نطنزشاخه / A3301650
20ذوب آهن اصفهانشاخه / A330……..
20میلگرد الوندشاخه / A3301645
20میلگرد ابهرشاخه / A3301650
20میلگرد چینشاخه / A3301635
20میلگرد آریانشاخه / A2301630
میلگرد 22
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
22ذوب نیشابورشاخه / A3361730
22میلگرد میانهشاخه / A3361698
22میلگرد زاگرسشاخه / A3361688
22میلگرد آریا ذوبشاخه / A336………..
22میلگرد کاشانشاخه / A3361735
22میلگرد زنجانشاخه / A2361660
میلگرد 25
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
25میلگرد آذرامینشاخه / A347………..
25میلگرد زاگرسشاخه / A347………..
25میلگرد بنابشاخه / A3471690
25میلگرد میانهشاخه / A3471695
25میلگرد کوثرشاخه / 32471720
25میلگرد کاشانشاخه / A3471735
میلگرد 28
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
28میلگرد نیشابورشاخه / A356……….
28میلگرد پارسشاخه / A356………..
28میلگرد کاشانشاخه / A3561737
میلگرد 32
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
32ذوب آهن اصفهانشاخه / A3751760
32میلگرد کوثرشاخه / A3751735
32میلگرد کاشانشاخه / A3751755
منبع : قیمت آهن

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع