قیمت میلگرد 15 دی 1392

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت میلگرد - قیمت میلگرد 15 دی 1392

قیمت میلگرد 15 دی 1392

.

قیمت میلگرد 15 دی 1392

میلگرد 6.5
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
6.5 میلگرد چین کلاف ……….. 1785
6.5 میلگرد نطنز کلاف ……….. 1790
6.5 میلگرد کره کلاف ……….. ………..
میلگرد 8
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
8 میلگرد قزوین شاخه / A2 6 1690
8 میلگرد اهواز
کلاف ……….. 1900
8 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 6 ………..
میلگرد 10
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
10 میلگرد پارس شاخه / A2 7.5 1635
10 میلگرد اردبیل شاخه / A2 7.5 1645
10 میلگرد البرز شاخه / A2 7.5 1650
10 میلگرد کوثر شاخه / A2 7.5 1860
10 میلگرد یزد شاخه / A2 7.5 1800
10 میلگرد قزوین شاخه / A2 7.5 1645
میلگرد 12
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
12 میلگرد کرمان شاخه / A2 11 ………..
12 میلگرد تاکستان شاخه / A2 11 1638
12 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 11 1650
12 میلگرد شمس شاخه / A2 11 1633
12 میلگرد فولاد تهران شاخه / A2 11 ………..
12 میلگرد امیرکبیر شاخه / A2 11 ………..
میلگرد 14
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
14 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 15 ………..
14 میلگرد تبریز شاخه / A3 15 1660
14 میلگرد پرشین شاخه / A3 15 1650
14 میلگرد شاهرود شاخه / A3 15 1675
14 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 15 1650
14 میلگرد نیشابور شاخه / A3 15 1715
14 میلگرد میانه شاخه / A3 15 1680
14 میلگرد ابهر شاخه / A3 15 1655
14 میلگرد کاشان
شاخه / A3 15 1720
14 میلگرد آریان شاخه / A2 15 1620
میلگرد 16
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
16 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 19 1720
16 میلگرد شاهرود شاخه / A3 19 1675
16 میلگرد وحدت شاخه / A3 19 1655
16 میلگرد زاگرس شاخه / A3 19 1695
16 میلگرد الوند شاخه / A3 19 1645
16 میلگرد کوثر شاخه / A3 19 1695
16 میلگرد صدر شاخه / A3 19 1690
16 میلگرد میانه شاخه / A3 19 1680
16 میلگرد ابهر شاخه / A3 19 1650
16 میلگرد نیشابور شاخه / A3 19 1715
16 میلگرد تبریز شاخه / A3 19 1660
16 میلگرد آریان شاخه / A2 19 1620
میلگرد 18
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
18 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 24 1720
18 میلگرد البرز شاخه / A3 24 1650
18 میلگرد ارومیه شاخه / A3 24 1650
18 میلگرد نطنز شاخه / A3 24 1650
18 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 24 1655
18 میلگرد نیشابور شاخه / A3 24 1715
18 میلگرد زاگرس شاخه / A3 24 1690
18 میلگرد پرشین شاخه / A3 24 1650
18 میلگرد کاشان شاخه / A3 24 1720
18 میلگرد میانه شاخه / A3 24 1680
18 میلگرد شاهرود شاخه / A3 24 1655
18 میلگرد کوثر شاخه / A3 24 1695
18 میلگرد الوند شاخه / A3 24 1645
18 میلگرد آریان شاخه / A2 24 1620
میلگرد 20
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
20 میلگرد پرشین شاخه / A3 30 1645
20 میلگرد آریاذوب شاخه / A3 30 1650
20 میلگرد زاگرس شاخه / A3 30 1665
20 میلگرد نیشابور شاخه / A3 30 1710
20 میلگرد شاهرود شاخه / A3 30 1665
20 میلگرد میانه شاخه / A3 30 1675
20 میلگرد کوثر شاخه / A3 30 1700
20 میلگرد نطنز شاخه / A3 30 1640
20 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 30 ……..
20 میلگرد الوند شاخه / A3 30 1645
20 میلگرد ابهر شاخه / A3 30 1650
20 میلگرد چین شاخه / A3 30 1635
20 میلگرد آریان شاخه / A2 30 1620
میلگرد 22
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
22 ذوب نیشابور شاخه / A3 36 1715
22 میلگرد میانه شاخه / A3 36 1680
22 میلگرد زاگرس شاخه / A3 36 1688
22 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 36 ………..
22 میلگرد کاشان شاخه / A3 36 1720
22 میلگرد زنجان شاخه / A2 36 1660
میلگرد 25
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
25 میلگرد آذرامین شاخه / A3 47 ………..
25 میلگرد نیشابور
شاخه / A3 47 1720
25 میلگرد بناب شاخه / A3 47 1680
25 میلگرد میانه شاخه / A3 47 1680
25 میلگرد کوثر شاخه / 32 47 1710
25 میلگرد کاشان شاخه / A3 47 1730
میلگرد 28
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
28 میلگرد نیشابور شاخه / A3 56 ……….
28 میلگرد کوثر
شاخه / A3 56 1725
28 میلگرد کاشان شاخه / A3 56 1730
میلگرد 32
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
32 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 75 1735
32 میلگرد کوثر شاخه / A3 75 1730
32 میلگرد کاشان شاخه / A3 75 1735
منبع : قیمت آهن

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع