قیمت میلگرد 16 دی 1392

قیمت میلگرد 16 دی 1392

میلگرد 6.5
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
6.5میلگرد چینکلاف………..1800
6.5میلگرد نطنز کلاف………..1800
6.5میلگرد کره کلاف………..………..
میلگرد 8
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
8میلگرد قزوینشاخه / A261700
8میلگرد اهواز
کلاف………..1900
8میلگرد آریا ذوبشاخه / A26………..
میلگرد 10
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
10میلگرد پارسشاخه / A27.51635
10میلگرد اردبیل شاخه / A27.51640
10میلگرد البرز شاخه / A27.51640
10میلگرد کوثر شاخه / A27.51860
10میلگرد یزدشاخه / A27.51800
10میلگرد قزوینشاخه / A27.51640
میلگرد 12
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
12میلگرد کرمانشاخه / A211………..
12میلگرد تاکستانشاخه / A2111638
12میلگرد آریا ذوبشاخه / A2111640
12میلگرد شمس شاخه / A2111633
12میلگرد فولاد تهران شاخه / A211………..
12میلگرد امیرکبیرشاخه / A211………..
میلگرد 14
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
14ذوب آهن اصفهانشاخه / A315………..
14میلگرد تبریزشاخه / A3151660
14میلگرد پرشینشاخه / A3151650
14میلگرد شاهرودشاخه / A3151675
14میلگرد آریا ذوبشاخه / A3151650
14میلگرد نیشابورشاخه / A3151715
14میلگرد میانهشاخه / A3151680
14میلگرد ابهرشاخه / A3151655
14میلگرد کاشان
شاخه / A3151720
14میلگرد آریانشاخه / A2151620
میلگرد 16
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
16ذوب آهن اصفهانشاخه / A3191720
16میلگرد شاهرودشاخه / A3191675
16میلگرد وحدتشاخه / A3191655
16میلگرد زاگرسشاخه / A3191695
16میلگرد الوندشاخه / A3191645
16میلگرد کوثرشاخه / A3191695
16میلگرد صدرشاخه / A3191690
16میلگرد میانهشاخه / A3191680
16میلگرد ابهرشاخه / A3191650
16میلگرد نیشابورشاخه / A3191715
16میلگرد تبریزشاخه / A3191660
16میلگرد آریانشاخه / A2191620
میلگرد 18
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
18ذوب آهن اصفهانشاخه / A3241720
18میلگرد البرزشاخه / A3241650
18میلگرد ارومیهشاخه / A3241650
18میلگرد نطنز شاخه / A3241650
18میلگرد آریا ذوب شاخه / A3241650
18میلگرد نیشابورشاخه / A3241715
18میلگرد زاگرسشاخه / A3241690
18میلگرد پرشینشاخه / A3241650
18میلگرد کاشانشاخه / A3241720
18میلگرد میانهشاخه / A3241680
18میلگرد شاهرودشاخه / A3241655
18میلگرد کوثرشاخه / A3241695
18میلگرد الوندشاخه / A3241645
18میلگرد آریانشاخه / A2241620
میلگرد 20
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
20میلگرد پرشینشاخه / A3301645
20میلگرد آریاذوب شاخه / A3301650
20میلگرد زاگرسشاخه / A3301665
20میلگرد نیشابورشاخه / A3301710
20میلگرد شاهرودشاخه / A3301665
20میلگرد میانهشاخه / A3301675
20میلگرد کوثرشاخه / A3301700
20میلگرد نطنزشاخه / A3301640
20ذوب آهن اصفهانشاخه / A330……..
20میلگرد الوندشاخه / A3301645
20میلگرد ابهرشاخه / A3301650
20میلگرد چینشاخه / A3301635
20میلگرد آریانشاخه / A2301620
میلگرد 22
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
22ذوب نیشابورشاخه / A3361715
22میلگرد میانهشاخه / A3361680
22میلگرد زاگرسشاخه / A3361688
22میلگرد آریا ذوبشاخه / A336………..
22میلگرد کاشانشاخه / A3361720
22میلگرد زنجانشاخه / A2361660
میلگرد 25
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
25میلگرد آذرامینشاخه / A347………..
25میلگرد نیشابور
شاخه / A3471710
25میلگرد بنابشاخه / A3471675
25میلگرد میانهشاخه / A3471680
25میلگرد کوثرشاخه / 32471710
25میلگرد کاشانشاخه / A3471720
میلگرد 28
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
28میلگرد نیشابورشاخه / A3561720
28میلگرد کوثر
شاخه / A3561720
28میلگرد کاشانشاخه / A3561725
میلگرد 32
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
32ذوب آهن اصفهانشاخه / A3751730
32میلگرد کوثرشاخه / A3751725
32میلگرد کاشانشاخه / A3751730
منبع : قیمت آهن

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع