قیمت پروفیل 16بهمن 1392

قیمت پروفیل 16بهمن 1392

قیمت عمده پروفیل 20 تومان زیر قیمت جدول میباشد .

پروفیل 2 میل (ریزبار)
قوطی 10×30-10×25-10×20
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
5 – 6 – 7
شاخهقوطی 2 میل
2060
قوطی 20×20
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
7شاخهقوطی 2 میل
1980
پروفیل 2 میل (درشت بار)
قوطی 40×40-90×90-40×80 و …
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
……….شاخهقوطی 2 میل
1960
پروفیل 2.5 میل و 3 میل
قوطی 30×30-80×80 و …
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
……….شاخهقوطی 2.5 و 3
1910
پروفیل سبک (مبلی) 1 میل و 1.5 میل
قوطی مبلی 20×60 و …
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
……….شاخهقوطی 1 و 1.5
2350
لوله مبلی 0.9 و 1.5 و …
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
……….شاخهبیضی و گرد2450
قوطی 140×140 (شاخه 12 متری)
قوطی 3 میل ، 4 میل و …
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (شاخه)
150شاخهقوطی 3 میل285000
200شاخهقوطی 4 میل378000
منبع : قیمت آهن

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع