قیمت تیرآهن 23 بهمن 1392

قیمت تیرآهن 23 بهمن 1392

قیمت تیرآهن 23 بهمن 1392

تیرآهن 8
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000
تیرآهن 10
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
10 تیرآهن ترک شاخه 64 228000
10 تیرآهن ترک شاخه 80 337000
تیرآهن 12
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
12 تیرآهن ترک سبک شاخه 64 210000
12 تیرآهن ترک سنگین شاخه 95 255000
12 تیرآهن هموزن شاخه 125 320000
تیرآهن 14
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
14 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 155 268000
14 تیرآهن یزد شاخه 133 252000
14 تیرآهن کرمان شاخه 145 232000
14 تیرآهن اهواز شاخه 150 234000
تیرآهن 16
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
16 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 192 333000
16 تیرآهن یزد شاخه 185 317000
16 تیرآهن اهواز شاخه 185 315000
تیرآهن 18
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
18 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 228 396000
18 تیرآهن یزد شاخه 225 386000
18 تیرآهن اهواز شاخه 225 386000
تیرآهن 20
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
20 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 270 754000
20 تیرآهن یزد شاخه 270 525000
20 تیرآهن ترک سنگین شاخه 265 675000
20 تیرآهن ترک سبک شاخه 246 510000
20 تیرآهن چین شاخه 245 518000
تیرآهن 22
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
22 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 310 835000
22 تیرآهن ترک سنگین شاخه 305 785000
22 تیرآهن ترک سبک شاخه 280 660000
22 تیرآهن چین شاخه 285 745000
تیرآهن 24
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
24 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 370 929000
24 تیرآهن ترک سنگین شاخه 365 900000
24 تیرآهن ترک سبک شاخه 325 720000
24 تیرآهن طوس شاخه 335 715000
تیرآهن 27
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
27 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 430 1130000
27 تیرآهن ترک سنگین شاخه 425 1080000
27 تیرآهن ترک سبک شاخه 410 920000
27 تیرآهن چین شاخه 425 ………..
تیرآهن 30
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
30 تیرآهن اروپا شاخه 450 1250000
30 تیرآهن روس شاخه 455 995000
30 تیرآهن ترک سبک شاخه 410 975000
30 تیرآهن ذوب اصفهان شاخه 500 1285000
منبع : قیمت آهن
1392-11-23 12:41:42 +03:30 چهارشنبه 23 بهمن 1392|Categories: قیمت تیرآهن|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع