قیمت میلگرد5 اسفند 1392

قیمت میلگرد5 اسفند 1392

قیمت میلگرد5 اسفند 1392

میلگرد 6.5
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
6.5 میلگرد چین کلاف ……….. ….
6.5 میلگرد نطنز کلاف ……….. 1900
6.5 میلگرد کره کلاف ……….. ………..
میلگرد 8
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
8 میلگرد قزوین شاخه / A2 6 1810
8 میلگرد اهواز
کلاف ……….. 1880
8 میلگرد تاکستان
کلاف / A2 6 1800
میلگرد 10
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
10 میلگرد پارس شاخه / A2 7.5 1770
10 میلگرد اردبیل شاخه / A2 7.5 1770
10 میلگرد البرز شاخه / A2 7.5 1770
10 میلگردامیرکبیر شاخه / A2 7.5 1820
10 میلگرد یزد شاخه / A2 7.5 1820
10 میلگرد قزوین شاخه / A2 7.5 1765
میلگرد 12
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
12 میلگرد کرمان شاخه / A2 11 ………..
12 میلگرد تاکستان شاخه / A2 11 1770
12 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 11 1775
12 میلگرد شمس شاخه / A2 11 1765
12 میلگرد نیشابور شاخه / A2 11 1810
12 میلگرد امیرکبیر شاخه / A2 11 1830
میلگرد 14
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
14 ذوب آهن کوثر
شاخه / A3 15 1800
14 میلگرد تبریز شاخه / A3 15 1780
14 میلگرد پرشین شاخه / A3 15 1770
14 میلگرد شاهرود شاخه / A3 15 1775
14 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 15 1770
14 میلگرد نیشابور شاخه / A3 15 1800
14 میلگرد میانه شاخه / A3 15 1800
14 میلگرد ابهر شاخه / A3 15 1780
14 میلگرد کاشان
شاخه / A3 15 1810
14 میلگرد آریان شاخه / A2 15 1740
میلگرد 16
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
16 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 19 1800
16 میلگرد شاهرود شاخه / A3 19 1770
16 میلگرد وحدت شاخه / A3 19 1775
16 میلگرد زاگرس شاخه / A3 19 1775
16 میلگرد الوند شاخه / A3 19 1770
16 میلگرد کوثر شاخه / A3 19 1800
16 میلگرد صدر شاخه / A3 19 1780
16 میلگرد میانه شاخه / A3 19 1800
16 میلگرد ابهر شاخه / A3 19 1775
16 میلگرد نیشابور شاخه / A3 19 1800
16 میلگرد تبریز شاخه / A3 19 1780
16 میلگرد آریان شاخه / A2 19 1740
میلگرد 18
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
18 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 24 1800
18 میلگرد البرز شاخه / A3 24 1770
18 میلگرد ارومیه شاخه / A3 24 1770
18 میلگرد نطنز شاخه / A3 24 1770
18 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 24 1775
18 میلگرد نیشابور شاخه / A3 24 1800
18 میلگرد زاگرس شاخه / A3 24 1775
18 میلگرد پرشین شاخه / A3 24 1775
18 میلگرد کاشان شاخه / A3 24 1810
18 میلگرد میانه شاخه / A3 24 1800
18 میلگرد شاهرود شاخه / A3 24 1800
18 میلگرد کوثر شاخه / A3 24 1800
18 میلگرد الوند شاخه / A3 24 1775
18 میلگرد آریان شاخه / A2 24 1740
میلگرد 20
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
20 میلگرد پرشین شاخه / A3 30 1775
20 میلگرد آریاذوب شاخه / A3 30 1775
20 میلگرد زاگرس شاخه / A3 30 1775
20 میلگرد نیشابور شاخه / A3 30 1800
20 میلگرد شاهرود شاخه / A3 30 1780
20 میلگرد میانه شاخه / A3 30 1800
20 میلگرد کوثر شاخه / A3 30 1800
20 میلگرد نطنز شاخه / A3 30 1775
20 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 30 ……..
20 میلگرد الوند شاخه / A3 30 1770
20 میلگرد ابهر شاخه / A3 30 1770
20 میلگرد چین شاخه / A3 30 ……
20 میلگرد آریان شاخه / A2 30 1740
میلگرد 22
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
22 ذوب نیشابور شاخه / A3 36 1800
22 میلگرد میانه شاخه / A3 36 1800
22 میلگرد زاگرس شاخه / A3 36 1780
22 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 36 1775
22 میلگرد کاشان شاخه / A3 36 1800
22 میلگرد زنجان شاخه / A2 36 1770
میلگرد 25
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
25 میلگرد آذرامین شاخه / A3 47 ………..
25 میلگرد نیشابور
شاخه / A3 47 1800
25 میلگرد بناب شاخه / A3 47 1775
25 میلگرد میانه شاخه / A3 47 1800
25 میلگرد کوثر شاخه / 32 47 1800
25 میلگرد کاشان شاخه / A3 47 1805
میلگرد 28
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
28 میلگرد نیشابور شاخه / A3 56 1805
28 میلگرد کوثر
شاخه / A3 56 1805
28 میلگرد کاشان شاخه / A3 56 1805
میلگرد 32
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
32 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 75 1820
32 میلگرد کوثر شاخه / A3 75 1815
32 میلگرد کاشان شاخه / A3 75 1810
32 میلگرد بناب شاخه / A3 75 1780
منبع : قیمت آهن

[is_guest]

1392-12-5 14:12:45 +03:30 دوشنبه 5 اسفند 1392|Categories: قیمت میلگرد|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع