قیمت میلگرد7 اسفند 1392

قیمت میلگرد7 اسفند 1392

قیمت میلگرد7 اسفند 1392

میلگرد 6.5
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
6.5 میلگرد چین کلاف ……….. ….
6.5 میلگرد نطنز کلاف ……….. 1985
6.5 میلگرد کره کلاف ……….. ………..
میلگرد 8
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
8 میلگرد قزوین شاخه / A2 6 1910
8 میلگرد اهواز
کلاف ……….. 1960
8 میلگرد تاکستان
کلاف / A2 6 1910
میلگرد 10
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
10 میلگرد پارس شاخه / A2 7.5 1900
10 میلگرد اردبیل شاخه / A2 7.5 1900
10 میلگرد البرز شاخه / A2 7.5 1900
10 میلگردامیرکبیر شاخه / A2 7.5 1950
10 میلگرد یزد شاخه / A2 7.5 1950
10 میلگرد قزوین شاخه / A2 7.5 1900
میلگرد 12
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
12 میلگرد کرمان شاخه / A2 11 ………..
12 میلگرد تاکستان شاخه / A2 11 1910
12 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 11 1920
12 میلگرد شمس شاخه / A2 11 1910
12 میلگرد نیشابور شاخه / A2 11 1930
12 میلگرد امیرکبیر شاخه / A2 11 1940
میلگرد 14
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
14 ذوب آهن کوثر
شاخه / A3 15 1915
14 میلگرد تبریز شاخه / A3 15 1900
14 میلگرد پرشین شاخه / A3 15 1900
14 میلگرد شاهرود شاخه / A3 15 1900
14 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 15 1900
14 میلگرد نیشابور شاخه / A3 15 1930
14 میلگرد میانه شاخه / A3 15 1915
14 میلگرد ابهر شاخه / A3 15 1900
14 میلگرد کاشان
شاخه / A3 15 1935
14 میلگرد آریان شاخه / A2 15 1840
میلگرد 16
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
16 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 19 1920
16 میلگرد شاهرود شاخه / A3 19 1900
16 میلگرد وحدت شاخه / A3 19 1900
16 میلگرد زاگرس شاخه / A3 19 1900
16 میلگرد الوند شاخه / A3 19 1900
16 میلگرد کوثر شاخه / A3 19 1915
16 میلگرد صدر شاخه / A3 19 1900
16 میلگرد میانه شاخه / A3 19 1915
16 میلگرد ابهر شاخه / A3 19 1900
16 میلگرد نیشابور شاخه / A3 19 1925
16 میلگرد تبریز شاخه / A3 19 1900
16 میلگرد آریان شاخه / A2 19 1840
میلگرد 18
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
18 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 24 1915
18 میلگرد البرز شاخه / A3 24 1900
18 میلگرد ارومیه شاخه / A3 24 1900
18 میلگرد نطنز شاخه / A3 24 1900
18 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 24 1900
18 میلگرد نیشابور شاخه / A3 24 1950
18 میلگرد زاگرس شاخه / A3 24 1900
18 میلگرد پرشین شاخه / A3 24 1900
18 میلگرد کاشان شاخه / A3 24 1925
18 میلگرد میانه شاخه / A3 24 1915
18 میلگرد شاهرود شاخه / A3 24 1900
18 میلگرد کوثر شاخه / A3 24 1920
18 میلگرد الوند شاخه / A3 24 1900
18 میلگرد آریان شاخه / A2 24 1840
میلگرد 20
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
20 میلگرد پرشین شاخه / A3 30 1900
20 میلگرد آریاذوب شاخه / A3 30 1900
20 میلگرد زاگرس شاخه / A3 30 1900
20 میلگرد نیشابور شاخه / A3 30 1925
20 میلگرد شاهرود شاخه / A3 30 1900
20 میلگرد میانه شاخه / A3 30 1920
20 میلگرد کوثر شاخه / A3 30 1915
20 میلگرد نطنز شاخه / A3 30 1900
20 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 30 ……..
20 میلگرد الوند شاخه / A3 30 1900
20 میلگرد ابهر شاخه / A3 30 1900
20 میلگرد چین شاخه / A3 30 ……
20 میلگرد آریان شاخه / A2 30 1840
میلگرد 22
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
22 ذوب نیشابور شاخه / A3 36 1920
22 میلگرد میانه شاخه / A3 36 1915
22 میلگرد زاگرس شاخه / A3 36 1900
22 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 36 1900
22 میلگرد کاشان شاخه / A3 36 1930
22 میلگرد زنجان شاخه / A2 36 1900
میلگرد 25
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
25 میلگرد آذرامین شاخه / A3 47 ………..
25 میلگرد نیشابور
شاخه / A3 47 1920
25 میلگرد بناب شاخه / A3 47 1900
25 میلگرد میانه شاخه / A3 47 1915
25 میلگرد کوثر شاخه / 32 47 1915
25 میلگرد کاشان شاخه / A3 47 1930
میلگرد 28
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
28 میلگرد نیشابور شاخه / A3 56 1925
28 میلگرد کوثر
شاخه / A3 56 1920
28 میلگرد کاشان شاخه / A3 56 1930
میلگرد 32
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
32 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 75 1925
32 میلگرد کوثر شاخه / A3 75 1920
32 میلگرد کاشان شاخه / A3 75 1930
32 میلگرد بناب شاخه / A3 75 1900
منبع : قیمت آهن

[is_guest]

1392-12-7 13:29:11 +03:30 چهارشنبه 7 اسفند 1392|Categories: قیمت میلگرد|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع