قیمت تیرآهن27 فروردین 1393

قیمت تیرآهن27 فروردین 1393

قیمت تیرآهن27 فروردین 1393

تیرآهن 8
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
8تیرآهن ترکشاخه56220000
تیرآهن 10
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
10تیرآهن ترکشاخه100………..
10تیرآهن ترکشاخه80230000
تیرآهن 12
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
12تیرآهن ترک سبکشاخه64………..
12تیرآهن ترک سنگینشاخه95240000
12تیرآهن هموزنشاخه125330000
تیرآهن 14
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
14تیر ذوب آهن اصفهانشاخه155283000
14تیرآهن یزدشاخه133273000
14تیرآهن کرمان شاخه145270000
14تیرآهن اهوازشاخه150271000
تیرآهن 16
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
16تیر ذوب آهن اصفهانشاخه192351000
16تیرآهن یزد شاخه185340000
16تیرآهن اهواز شاخه185336000
تیرآهن 18
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
18تیر ذوب آهن اصفهانشاخه228412000
18تیرآهن یزد شاخه225402000
18تیرآهن اهوازشاخه225400000
تیرآهن 20
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
20تیر ذوب آهن اصفهانشاخه270672000
20تیرآهن یزد شاخه270565000
20تیرآهن ترک سنگینشاخه265650000
20تیرآهن ترک سبکشاخه246507000
20تیرآهن چین شاخه245540000
تیرآهن 22
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
22تیر ذوب آهن اصفهانشاخه310763000
22تیرآهن ترک سنگین شاخه305747000
22تیرآهن ترک سبکشاخه280678000
22تیرآهن چین شاخه285740000
تیرآهن 24
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
24تیر ذوب آهن اصفهانشاخه370963000
24تیرآهن ترک سنگین شاخه365945000
24تیرآهن ترک سبکشاخه325787000
24تیرآهن طوس شاخه335851000
تیرآهن 27
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
27تیر ذوب آهن اصفهانشاخه4301146000
27تیرآهن ترک سنگین شاخه4251095000
27تیرآهن ترک سبکشاخه410990000
27تیرآهن چینشاخه425………..
تیرآهن 30
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
30تیرآهن ذوب اصفهانشاخه5001295000
30تیرآهن اروپاشاخه4501260000
30تیرآهن روسشاخه4551010000
30تیرآهن ترک سبکشاخه4101010000
منبع : قیمت آهن

About the Author:

⭐ منوی سریع