قیمت تیرآهن 1 اردیبهشت 1393

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت تیرآهن - قیمت تیرآهن 1 اردیبهشت 1393

قیمت تیرآهن 1 اردیبهشت 1393

قیمت تیرآهن 1 اردیبهشت 1393

تیرآهن 8
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
8 تیرآهن ترک شاخه 56 225000
تیرآهن 10
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
10 تیرآهن ترک شاخه 100 ………..
10 تیرآهن ترک شاخه 80 234000
تیرآهن 12
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
12 تیرآهن ترک سبک شاخه 64 210000
12 تیرآهن ترک سنگین شاخه 95 249000
12 تیرآهن هموزن شاخه 125 330000
تیرآهن 14
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
14 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 155 288000
14 تیرآهن یزد شاخه 133 281000
14 تیرآهن کرمان شاخه 145 272000
14 تیرآهن اهواز شاخه 150 275000
تیرآهن 16
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
16 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 192 355000
16 تیرآهن یزد شاخه 185 343000
16 تیرآهن اهواز شاخه 185 337000
تیرآهن 18
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
18 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 228 415000
18 تیرآهن یزد شاخه 225 407000
18 تیرآهن اهواز شاخه 225 405000
تیرآهن 20
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
20 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 270 676000
20 تیرآهن یزد شاخه 270 575000
20 تیرآهن ترک سنگین شاخه 265 649000
20 تیرآهن ترک سبک شاخه 246 507000
20 تیرآهن چین شاخه 245 540000
تیرآهن 22
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
22 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 310 767000
22 تیرآهن ترک سنگین شاخه 305 747000
22 تیرآهن ترک سبک شاخه 280 679000
22 تیرآهن چین شاخه 285 740000
تیرآهن 24
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
24 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 370 980000
24 تیرآهن ترک سنگین شاخه 365 947000
24 تیرآهن ترک سبک شاخه 325 789000
24 تیرآهن طوس شاخه 335 851000
تیرآهن 27
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
27 تیر ذوب آهن اصفهان شاخه 430 1143000
27 تیرآهن ترک سنگین شاخه 425 1100000
27 تیرآهن ترک سبک شاخه 410 1000000
27 تیرآهن چین شاخه 425 ………..
تیرآهن 30
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه)
30 تیرآهن ذوب اصفهان شاخه 500 1265000
30 تیرآهن اروپا شاخه 450 1250000
30 تیرآهن روس شاخه 455 1010000
30 تیرآهن ترک سبک شاخه 410 1010000
منبع : قیمت آهن

 

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع