قیمت تیرآهن-8 اردیبهشت 1393

قیمت تیرآهن-8 اردیبهشت 1393

قیمت تیرآهن-8 اردیبهشت 1393

واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

سایز محصولات نوع وزن قیمت
تیرآهن 8
8 تیرآهن ترک شاخه 60 225,000
تیرآهن 10
10 تیرآهن ترک شاخه 64 234,000
10 تیرآهن ترک شاخه 80 243,000
تیرآهن 12
12 تیرآهن ترک سبک شاخه 64 215,000
12 تیرآهن ترک سنگین شاخه 95 255,000
12 تیرآهن هموزن شاخه 125 320,000
تیرآهن 14
14 تیرآهن اصفهان شاخه 155 285,000
14 تیرآهن یزد شاخه 133 281,000
14 تیرآهن کرمان شاخه 145 271,000
14 تیرآهن اهواز شاخه 150 271,000
تیرآهن 16
16 تیرآهن اصفهان شاخه 192 352,000
16 تیرآهن یزد شاخه 185 346,000
16 تیرآهن اهواز شاخه 185 334,000
تیرآهن 18
18 تیرآهن اصفهان شاخه 228 417,000
18 تیرآهن یزد شاخه 225 414,000
18 تیرآهن اهواز شاخه 225 412,000
تیرآهن 20
20 تیرآهن اصفهان شاخه 270 677,000
20 تیرآهن یزد شاخه 270 565,000
20 تیرآهن ترک سنگین شاخه 265 665,000
20 تیرآهن ترک سبک شاخه 246 509,000
20 تیرآهن چین شاخه 245 540,000
تیرآهن 22
22 تیرآهن اصفهان شاخه 310 779,000
22 تیرآهن ترک سنگین شاخه 305 765,000
22 تیرآهن ترک سبک شاخه 280 705,000
22 تیرآهن چین شاخه 285 755,000
تیرآهن 24
24 تیرآهن اصفهان شاخه 370 976,000
24 تیرآهن ترک سنگین شاخه 365 960,000
24 تیرآهن ترک سبک شاخه 325 796,000
24 تیرآهن طوس شاخه 335 870,000
تیرآهن 27
27 تیرآهن اصفهان شاخه 430 1,140,000
27 تیرآهن ترک سنگین شاخه 425 1,115,000
27 تیرآهن ترک سبک شاخه 410 1,000,000
27 تیرآهن چین شاخه 425
تیرآهن 30
30 تیرآهن اصفهان شاخه 500 1,305,000
30 تیرآهن اروپا شاخه 450 1,270,000
30 تیرآهن روس شاخه 455 1,020,000
30 تیرآهن ترک سبک شاخه 410 1,020,000
منبع قیمت : قیمت آهن

 

نرم افزار قیمت آهن

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع