قیمت تیرآهن-8 اردیبهشت 1393

قیمت تیرآهن-8 اردیبهشت 1393

قیمت تیرآهن-8 اردیبهشت 1393

واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

سایزمحصولاتنوعوزنقیمت
تیرآهن 8
8تیرآهن ترکشاخه60225,000
تیرآهن 10
10تیرآهن ترکشاخه64234,000
10تیرآهن ترکشاخه80243,000
تیرآهن 12
12تیرآهن ترک سبکشاخه64215,000
12تیرآهن ترک سنگینشاخه95255,000
12تیرآهن هموزنشاخه125320,000
تیرآهن 14
14تیرآهن اصفهانشاخه155285,000
14تیرآهن یزدشاخه133281,000
14تیرآهن کرمانشاخه145271,000
14تیرآهن اهوازشاخه150271,000
تیرآهن 16
16تیرآهن اصفهانشاخه192352,000
16تیرآهن یزدشاخه185346,000
16تیرآهن اهوازشاخه185334,000
تیرآهن 18
18تیرآهن اصفهانشاخه228417,000
18تیرآهن یزدشاخه225414,000
18تیرآهن اهوازشاخه225412,000
تیرآهن 20
20تیرآهن اصفهانشاخه270677,000
20تیرآهن یزدشاخه270565,000
20تیرآهن ترک سنگینشاخه265665,000
20تیرآهن ترک سبکشاخه246509,000
20تیرآهن چینشاخه245540,000
تیرآهن 22
22تیرآهن اصفهانشاخه310779,000
22تیرآهن ترک سنگینشاخه305765,000
22تیرآهن ترک سبکشاخه280705,000
22تیرآهن چینشاخه285755,000
تیرآهن 24
24تیرآهن اصفهانشاخه370976,000
24تیرآهن ترک سنگینشاخه365960,000
24تیرآهن ترک سبکشاخه325796,000
24تیرآهن طوسشاخه335870,000
تیرآهن 27
27تیرآهن اصفهانشاخه4301,140,000
27تیرآهن ترک سنگینشاخه4251,115,000
27تیرآهن ترک سبکشاخه4101,000,000
27تیرآهن چینشاخه425
تیرآهن 30
30تیرآهن اصفهانشاخه5001,305,000
30تیرآهن اروپاشاخه4501,270,000
30تیرآهن روسشاخه4551,020,000
30تیرآهن ترک سبکشاخه4101,020,000
منبع قیمت : قیمت آهن

 

نرم افزار قیمت آهن

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع