قیمت تیرآهن-3 خرداد 1393

قیمت تیرآهن-3 خرداد 1393

قیمت تیرآهن-3 خرداد 1393

قیمت تیرآهن

واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

با ما تماس بگیرید…

021-66316099

سایزمحصولاتنوعوزنقیمت
تیرآهن 8
8قیمت تیرآهن ترکشاخه60228,000
تیرآهن 10
10قیمت تیرآهن ترکشاخه64237,000
10قیمت تیرآهن ترکشاخه80246,000
تیرآهن 12
12قیمت تیرآهن ترک سبکشاخه64218,000
12قیمت تیرآهن ترک سنگینشاخه95257,000
12قیمت تیرآهن هموزنشاخه125323,000
تیرآهن 14
14قیمت تیرآهن اصفهانشاخه155276,000
14قیمت تیرآهن یزدشاخه133272,000
14قیمت تیرآهن کرمانشاخه145262,000
14قیمت تیرآهن اهوازشاخه150262,000
تیرآهن 16
16قیمت تیرآهن اصفهانشاخه192337,000
16قیمت تیرآهن یزدشاخه185331,000
16قیمت تیرآهن اهوازشاخه185326,000
تیرآهن 18
18قیمت تیرآهن اصفهانشاخه228397,000
18قیمت تیرآهن یزدشاخه225393,000
18قیمت تیرآهن اهوازشاخه225392,000

با ما تماس بگیرید…

021-66316099

تیرآهن 20
20قیمت تیرآهن اصفهانشاخه270649,000
20قیمت تیرآهن یزدشاخه270550,000
20قیمت تیرآهن ترک سنگینشاخه265630,000
20قیمت تیرآهن ترک سبکشاخه246510,000
20قیمت تیرآهن چینشاخه245520,000
تیرآهن 22
22قیمت تیرآهن اصفهانشاخه310740,000
22قیمت تیرآهن ترک سنگینشاخه305720,000
22قیمت تیرآهن ترک سبکشاخه280680,000
22قیمت تیرآهن چینشاخه285720,000
تیرآهن 24
24قیمت تیرآهن اصفهانشاخه370925,000
24قیمت تیرآهن ترک سنگینشاخه365900,000
24قیمت تیرآهن ترک سبکشاخه325763,000
24قیمت تیرآهن طوسشاخه335830,000
تیرآهن 27
27قیمت تیرآهن اصفهانشاخه4301,125,000
27قیمت تیرآهن ترک سنگینشاخه4251,090,000
27قیمت تیرآهن ترک سبکشاخه410990,000
27قیمت تیرآهن طوسشاخه4251,065,000
تیرآهن 30
30قیمت تیرآهن اصفهانشاخه5001,310,000
30قیمت تیرآهن اروپاشاخه4501,285,000
30قیمت تیرآهن روسشاخه4551,010,000
30قیمت تیرآهن ترک سبکشاخه4101,005,000
منبع قیمت : قیمت آهن

 

نرم افزار قیمت روز آهن آلات

About the Author:

⭐ منوی سریع