قیمت میلگرد 12 مرداد 1393

قیمت میلگرد 12 مرداد 1393

قیمت میلگرد 12 مرداد 1393

با ما تماس بگیرید

02166316099

وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

 

سایزمحصولاتنوعوزنقیمت
میلگرد کلاف 6.5
6.5قیمت میلگرد چینکلاف2,060
6.5قیمت میلگرد نطنزکلاف2,030
6.5قیمت میلگرد ملایرکلاف2,025
میلگرد 8
8قیمت میلگرد قزوینشاخه A261,900
8قیمت میلگرد اهوازکلاف
8قیمت میلگرد تاکستانکلاف A261,900
میلگرد 10
10قیمت میلگرد پارسشاخه A27.51,825
10قیمت میلگرد اردبیلشاخه A27.51,830
10قیمت میلگرد آرینشاخه A27.51,825
10قیمت میلگرد امیرکبیرشاخه A37.51,910
10قیمت میلگرد چینشاخه A27.5
10قیمت میلگرد قزوینشاخه A27.51,825
میلگرد 12
12قیمت میلگرد هیربدشاخه A2111,850
12قیمت میلگرد تاکستانشاخه A2111,845
12قیمت میلگرد امیرکبیرشاخه A3111,870
12قیمت میلگرد شمسشاخه A2111,835
12قیمت میلگرد کوثرشاخه A3111,910
12قیمت میلگرد قزوینشاخه A2111,840
میلگرد 14
14قیمت میلگرد کوثرشاخه A3151,860
14قیمت میلگرد زاگرسشاخه A3151,845
14قیمت میلگرد پرشینشاخه A3151,855
14قیمت میلگرد شاهرودشاخه A315
14قیمت میلگرد آریا ذوبشاخه A3151,850
14قیمت میلگرد نیشابورشاخه A3151,870
14قیمت میلگرد میانهشاخه A3151,865
14قیمت میلگرد ابهرشاخه A3151,840
14قیمت میلگرد کاشانشاخه A3151,870
14قیمت میلگرد آریانشاخه A2151,810
میلگرد 16
16قیمت میلگرد اصفهانشاخه A3191,870
16قیمت میلگرد شاهرودشاخه A319
16قیمت میلگرد آریا ذوبشاخه A3191,845
16قیمت میلگرد زاگرسشاخه A3191,850
16قیمت میلگرد الوندشاخه A319
16قیمت میلگرد کوثرشاخه A3191,860
16قیمت میلگرد البرزشاخه A3191,830
16قیمت میلگرد میانهشاخه A3191,860
16قیمت میلگرد ابهرشاخه A3191,840
16قیمت میلگرد نیشابورشاخه A3191,870
16قیمت میلگرد تبریزشاخه A319
16قیمت میلگرد آریانشاخه A2191,780
میلگرد 18
18قیمت میلگرد اصفهانشاخه A3241,870
18قیمت میلگرد البرزشاخه A3241,840
18قیمت میلگرد هیربدشاخه A3241,840
18قیمت میلگردامیرکبیرشاخه A3241,850
18قیمت میلگرد آریا ذوبشاخه A3241,850
18قیمت میلگرد نیشابورشاخه A3241,870
18قیمت میلگرد زاگرسشاخه A3241,850
18قیمت میلگرد پرشینشاخه A3241,850
18قیمت میلگرد یزدشاخه A3241,810
18قیمت میلگرد میانهشاخه A3241,865
18قیمت میلگرد شاهرودشاخه A324
18قیمت میلگرد کوثرشاخه A3241,860
18قیمت میلگرد الوندشاخه A324
18قیمت میلگرد آریانشاخه A2241,790

با ما تماس بگیرید

02166316099

میلگرد 20
20قیمت میلگرد پرشینشاخه A3301,850
20قیمت میلگرد آریاذوبشاخه A3301,845
20قیمت میلگرد زاگرسشاخه A3301,850
20قیمت میلگرد نیشابورشاخه A3301,870
20قیمت میلگرد شاهرودشاخه A330
20قیمت میلگرد میانهشاخه A3301,865
20قیمت میلگرد کوثرشاخه A3301,865
20قیمت میلگرد نطنزشاخه A330
20قیمت میلگرد اصفهانشاخه A3301,870
20قیمت میلگرد الوندشاخه A3301,835
20قیمت میلگرد البرزشاخه A3301,835
20قیمت میلگرد چینشاخه A330
20قیمت میلگرد آریانشاخه A2301,790
میلگرد 22
22ذوب نیشابورشاخه A3361,870
22قیمت میلگرد میانهشاخه A3361,865
22قیمت میلگرد زاگرسشاخه A3361,850
22قیمت میلگرد آریا ذوبشاخه A3361,845
22قیمت میلگرد ذوبشاخه A3361,870
22قیمت میلگرد کوثرشاخه A2361,865
میلگرد 25
25قیمت میلگرد آذرامینشاخه A3471,840
25قیمت میلگرد نیشابورشاخه A3471,860
25قیمت میلگرد ذوبشاخه A3471,845
25قیمت میلگرد میانهشاخه A3471,850
25قیمت میلگرد کوثرشاخه A3471,850
25قیمت میلگرد زاگرسشاخه A3471,850
میلگرد 28
28قیمت میلگرد نیشابورشاخه A3561,860
28قیمت میلگرد کوثرشاخه A3561,860
28قیمت میلگرد کاشانشاخه A356
میلگرد 32
32قیمت میلگرد اصفهانشاخه A3751,870
32قیمت میلگرد کوثرشاخه A3751,865
32قیمت میلگرد کاشانشاخه A3751,870
32قیمت میلگرد بنابشاخه A3751,850

 

نرم افزار قیمت روز آهن آلات

About the Author:

⭐ منوی سریع