قیمت میلگرد 12 مرداد 1393

قیمت میلگرد 12 مرداد 1393

قیمت میلگرد 12 مرداد 1393

با ما تماس بگیرید

02166316099

وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

 

سایز محصولات نوع وزن قیمت
میلگرد کلاف 6.5
6.5 قیمت میلگرد چین کلاف 2,060
6.5 قیمت میلگرد نطنز کلاف 2,030
6.5 قیمت میلگرد ملایر کلاف 2,025
میلگرد 8
8 قیمت میلگرد قزوین شاخه A2 6 1,900
8 قیمت میلگرد اهواز کلاف
8 قیمت میلگرد تاکستان کلاف A2 6 1,900
میلگرد 10
10 قیمت میلگرد پارس شاخه A2 7.5 1,825
10 قیمت میلگرد اردبیل شاخه A2 7.5 1,830
10 قیمت میلگرد آرین شاخه A2 7.5 1,825
10 قیمت میلگرد امیرکبیر شاخه A3 7.5 1,910
10 قیمت میلگرد چین شاخه A2 7.5
10 قیمت میلگرد قزوین شاخه A2 7.5 1,825
میلگرد 12
12 قیمت میلگرد هیربد شاخه A2 11 1,850
12 قیمت میلگرد تاکستان شاخه A2 11 1,845
12 قیمت میلگرد امیرکبیر شاخه A3 11 1,870
12 قیمت میلگرد شمس شاخه A2 11 1,835
12 قیمت میلگرد کوثر شاخه A3 11 1,910
12 قیمت میلگرد قزوین شاخه A2 11 1,840
میلگرد 14
14 قیمت میلگرد کوثر شاخه A3 15 1,860
14 قیمت میلگرد زاگرس شاخه A3 15 1,845
14 قیمت میلگرد پرشین شاخه A3 15 1,855
14 قیمت میلگرد شاهرود شاخه A3 15
14 قیمت میلگرد آریا ذوب شاخه A3 15 1,850
14 قیمت میلگرد نیشابور شاخه A3 15 1,870
14 قیمت میلگرد میانه شاخه A3 15 1,865
14 قیمت میلگرد ابهر شاخه A3 15 1,840
14 قیمت میلگرد کاشان شاخه A3 15 1,870
14 قیمت میلگرد آریان شاخه A2 15 1,810
میلگرد 16
16 قیمت میلگرد اصفهان شاخه A3 19 1,870
16 قیمت میلگرد شاهرود شاخه A3 19
16 قیمت میلگرد آریا ذوب شاخه A3 19 1,845
16 قیمت میلگرد زاگرس شاخه A3 19 1,850
16 قیمت میلگرد الوند شاخه A3 19
16 قیمت میلگرد کوثر شاخه A3 19 1,860
16 قیمت میلگرد البرز شاخه A3 19 1,830
16 قیمت میلگرد میانه شاخه A3 19 1,860
16 قیمت میلگرد ابهر شاخه A3 19 1,840
16 قیمت میلگرد نیشابور شاخه A3 19 1,870
16 قیمت میلگرد تبریز شاخه A3 19
16 قیمت میلگرد آریان شاخه A2 19 1,780
میلگرد 18
18 قیمت میلگرد اصفهان شاخه A3 24 1,870
18 قیمت میلگرد البرز شاخه A3 24 1,840
18 قیمت میلگرد هیربد شاخه A3 24 1,840
18 قیمت میلگردامیرکبیر شاخه A3 24 1,850
18 قیمت میلگرد آریا ذوب شاخه A3 24 1,850
18 قیمت میلگرد نیشابور شاخه A3 24 1,870
18 قیمت میلگرد زاگرس شاخه A3 24 1,850
18 قیمت میلگرد پرشین شاخه A3 24 1,850
18 قیمت میلگرد یزد شاخه A3 24 1,810
18 قیمت میلگرد میانه شاخه A3 24 1,865
18 قیمت میلگرد شاهرود شاخه A3 24
18 قیمت میلگرد کوثر شاخه A3 24 1,860
18 قیمت میلگرد الوند شاخه A3 24
18 قیمت میلگرد آریان شاخه A2 24 1,790

با ما تماس بگیرید

02166316099

میلگرد 20
20 قیمت میلگرد پرشین شاخه A3 30 1,850
20 قیمت میلگرد آریاذوب شاخه A3 30 1,845
20 قیمت میلگرد زاگرس شاخه A3 30 1,850
20 قیمت میلگرد نیشابور شاخه A3 30 1,870
20 قیمت میلگرد شاهرود شاخه A3 30
20 قیمت میلگرد میانه شاخه A3 30 1,865
20 قیمت میلگرد کوثر شاخه A3 30 1,865
20 قیمت میلگرد نطنز شاخه A3 30
20 قیمت میلگرد اصفهان شاخه A3 30 1,870
20 قیمت میلگرد الوند شاخه A3 30 1,835
20 قیمت میلگرد البرز شاخه A3 30 1,835
20 قیمت میلگرد چین شاخه A3 30
20 قیمت میلگرد آریان شاخه A2 30 1,790
میلگرد 22
22 ذوب نیشابور شاخه A3 36 1,870
22 قیمت میلگرد میانه شاخه A3 36 1,865
22 قیمت میلگرد زاگرس شاخه A3 36 1,850
22 قیمت میلگرد آریا ذوب شاخه A3 36 1,845
22 قیمت میلگرد ذوب شاخه A3 36 1,870
22 قیمت میلگرد کوثر شاخه A2 36 1,865
میلگرد 25
25 قیمت میلگرد آذرامین شاخه A3 47 1,840
25 قیمت میلگرد نیشابور شاخه A3 47 1,860
25 قیمت میلگرد ذوب شاخه A3 47 1,845
25 قیمت میلگرد میانه شاخه A3 47 1,850
25 قیمت میلگرد کوثر شاخه A3 47 1,850
25 قیمت میلگرد زاگرس شاخه A3 47 1,850
میلگرد 28
28 قیمت میلگرد نیشابور شاخه A3 56 1,860
28 قیمت میلگرد کوثر شاخه A3 56 1,860
28 قیمت میلگرد کاشان شاخه A3 56
میلگرد 32
32 قیمت میلگرد اصفهان شاخه A3 75 1,870
32 قیمت میلگرد کوثر شاخه A3 75 1,865
32 قیمت میلگرد کاشان شاخه A3 75 1,870
32 قیمت میلگرد بناب شاخه A3 75 1,850

 

نرم افزار قیمت روز آهن آلات

About the Author:

⭐ منوی سریع