قیمت تیرآهن 18 آبان 1393

قیمت تیرآهن 18 آبان 1393

قیمت تیرآهن 18 آبان 1393

 

« قیمت تیرآهن برحسب شاخه و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد قیمت تیرآهن نوع وزن کیلوگرم قیمت تومان
300 قیمت تیرآهن 8 ترک شاخه 60 238000
301 قیمت تیرآهن 10 ترک سبک شاخه 64 247000
302 قیمت تیرآهن 10 ترک سنگین شاخه 80 266000
303 قیمت تیرآهن 12 ترک سبک شاخه 64 228000
304 قیمت تیرآهن 12 ترک سنگین شاخه 95 277000
305 قیمت تیرآهن 12 هموزن شاخه 125 343000
306 قیمت تیرآهن 14 اصفهان شاخه 155 285000
307 قیمت تیرآهن 14 یزد شاخه 133 280000
308 قیمت تیرآهن 14 کرمان شاخه 145 276000
309 قیمت تیرآهن 14 اهواز شاخه 150 275000
310 قیمت تیرآهن 16 اصفهان شاخه 192 352000
311 قیمت تیرآهن 16 بناب شاخه 185 336000
312 قیمت تیرآهن 16 اهواز شاخه 185 338000
313 قیمت تیرآهن 18 اصفهان شاخه 228 415000
314 قیمت تیرآهن 18 یزد شاخه 225 400000
315 قیمت تیرآهن 18 اهواز شاخه 225 392000
316 قیمت تیرآهن 18 ترک شاخه 220 393000
317 قیمت تیرآهن 20 اصفهان شاخه 270 577000
318 قیمت تیرآهن 20 یزد شاخه 270 533000
319 قیمت تیرآهن 20 ترک سنگین شاخه 265 538000
320 قیمت تیرآهن 20 ترک سبک شاخه 230 500000
321 قیمت تیرآهن 20 چین شاخه 230 490000
322 قیمت تیرآهن 20 طوس شاخه 240 495000
323 قیمت تیرآهن 22 اصفهان شاخه 310 705000
324 قیمت تیرآهن 22 ترک سنگین شاخه 305 648000
325 قیمت تیرآهن 22 ترک سبک شاخه 280 605000
326 قیمت تیرآهن 22 طوس شاخه 285 617000
327 قیمت تیرآهن 24 اصفهان شاخه 370 811000
328 قیمت تیرآهن 24 ترک سنگین شاخه 365 758000
329 قیمت تیرآهن 24 ترک سبک شاخه 325 710000
330 قیمت تیرآهن 24 طوس شاخه 335 730000
331 قیمت تیرآهن 24 چین شاخه 325 740000
332 قیمت تیرآهن 27 اصفهان شاخه 430 941000
333 قیمت تیرآهن 27 ترک سنگین شاخه 425 915000
334 قیمت تیرآهن 27 ترک سبک شاخه 410 900000
335 قیمت تیرآهن 27 طوس شاخه 425 918000
336 قیمت تیرآهن 30 اصفهان شاخه 500 1305000
337 قیمت تیرآهن 30 اروپا شاخه 450 1260000
338 قیمت تیرآهن 30 روس شاخه 455 1000000
339 قیمت تیرآهن 30 ترک سبک شاخه 410 980000

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع