قیمت نبشی و سپری 18 آبان 1393

قیمت نبشی و سپری 18 آبان 1393

قیمت نبشی و سپری 18 آبان 1393

 

قیمت نبشی

«قیمت نبشی برحسب کیلو و به تومان میباشد»

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد محصول طول وزن کیلو قیمت تومان
600 قیمت نبشی 3 6 متری 8 2090
601 قیمت نبشی 4 6 متری 15 1990
602 قیمت نبشی 5 6 متری 24 1990
603 قیمت نبشی 6 6 متری 33 1975
604 قیمت نبشی 7 6 متری 46 2290
605 قیمت نبشی 8 6 متری 60 1950
605 قیمت نبشی 9 6 متری 73 1975
606 قیمت نبشی 10 6 متری 90 1970
607 قیمت نبشی 12 6 متری 135 1960
608 قیمت نبشی 15 6 متری 210 2620

قیمت سپری

« قیمت سپری برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد محصول طول وزن قیمت
610 قیمت نبشی 3 6 متری 10 2340
611 قیمت نبشی 4 6 متری 17 2090
612 قیمت نبشی 5 6 متری 26 2090
613 قیمت نبشی 6 6 متری 37 2590

جدول وزن نبشی بطول 6 متر

سایز میلیمتر وزن کیلو سایز میلیمتر وزن کیلو
2*20*20 3 5*30*50 18
3*20*20 5 5*40*50 20
2*25*25 4 6*30*60 24
3*25*25 7 6*40*60 27
3*30*30 9 6*50*60 30
4*30*30 11 8*30*80 40
3*35*35 12 8*40*80 43
4*35*35 12 8*50*80 47
3*40*40 11 8*60*80 50
4*40*40 14 10*40*100 63
5*40*40 18 10*50*100 67
5*50*50 22 10*60*100 72
6*55*55 30 10*80*100 81
6*60*60 32 10*50*120 76
7*60*60 38 12*50*120 92
6*70*70 38 12*60*120 97
7*70*70 44 14*70*140 132
8*70*70 50 14*80*140 138
7*80*80 50 14*100*140 151
8*80*80 57 15*80*150 155
8*90*90 64 10*100*160 117
9*90*90 73 16*100*160 187
10*100*100 90 12*120*160 151
10*120*120 108 16*120*160 201
12*120*120 125 12*120*180 162
14*140*140 176 18*120*180 243
15*150*150 202 18*180*180 291

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع