قیمت تیرآهن 5 آذر 1393

قیمت تیرآهن 5 آذر 1393

 

« قیمت تیرآهن برحسب شاخه و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد قیمت تیرآهن نوع وزن کیلوگرم قیمت تومان
300 قیمت تیرآهن 8 ترک شاخه 60 238000
301 قیمت تیرآهن 10 ترک سبک شاخه 64 247000
302 قیمت تیرآهن 10 ترک سنگین شاخه 80 266000
303 قیمت تیرآهن 12 ترک سبک شاخه 64 228000
304 قیمت تیرآهن 12 ترک سنگین شاخه 95 277000
305 قیمت تیرآهن 12 هموزن شاخه 125 343000
306 قیمت تیرآهن 14 اصفهان شاخه 155 287000
307 قیمت تیرآهن 14 یزد شاخه 133 280000
308 قیمت تیرآهن 14 کرمان شاخه 145 270000
309 قیمت تیرآهن 14 اهواز شاخه 150 269000
310 قیمت تیرآهن 16 اصفهان شاخه 192 353000
311 قیمت تیرآهن 16 بناب شاخه 185 336000
312 قیمت تیرآهن 16 اهواز شاخه 185 338000
313 قیمت تیرآهن 18 اصفهان شاخه 228 416000
314 قیمت تیرآهن 18 یزد شاخه 225 407000
315 قیمت تیرآهن 18 اهواز شاخه 225 394000
316 قیمت تیرآهن 18 ترک شاخه 220 394000
317 قیمت تیرآهن 20 اصفهان شاخه 270 574000
318 قیمت تیرآهن 20 یزد شاخه 270 533000
319 قیمت تیرآهن 20 ترک سنگین شاخه 265 538000
320 قیمت تیرآهن 20 ترک سبک شاخه 230 500000
321 قیمت تیرآهن 20 چین شاخه 230 490000
322 قیمت تیرآهن 20 طوس شاخه 240 495000
323 قیمت تیرآهن 22 اصفهان شاخه 310 704000
324 قیمت تیرآهن 22 ترک سنگین شاخه 305 668000
325 قیمت تیرآهن 22 ترک سبک شاخه 280 625000
326 قیمت تیرآهن 22 طوس شاخه 285 617000
327 قیمت تیرآهن 24 اصفهان شاخه 370 800000
328 قیمت تیرآهن 24 ترک سنگین شاخه 365 750000
329 قیمت تیرآهن 24 ترک سبک شاخه 325 730000
330 قیمت تیرآهن 24 طوس شاخه 335 730000
331 قیمت تیرآهن 24 چین شاخه 325 740000
332 قیمت تیرآهن 27 اصفهان شاخه 430 965000
333 قیمت تیرآهن 27 ترک سنگین شاخه 425 930000
334 قیمت تیرآهن 27 ترک سبک شاخه 410 910000
335 قیمت تیرآهن 27 طوس شاخه 425 918000
336 قیمت تیرآهن 30 اصفهان شاخه 500 1310000
337 قیمت تیرآهن 30 اروپا شاخه 450 1260000
338 قیمت تیرآهن 30 روس شاخه 455 1000000
339 قیمت تیرآهن 30 ترک سبک شاخه 410 990000

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع