قیمت تیرآهن 10 آذر 1393

قیمت تیرآهن 9 آذر 1393

 

« قیمت تیرآهن برحسب شاخه و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کدقیمت تیرآهننوعوزن کیلوگرمقیمت تومان
300قیمت تیرآهن 8 ترکشاخه60238000
301قیمت تیرآهن 10 ترک سبکشاخه64247000
302قیمت تیرآهن 10 ترک سنگینشاخه80266000
303قیمت تیرآهن 12 ترک سبکشاخه64228000
304قیمت تیرآهن 12 ترک سنگینشاخه95277000
305قیمت تیرآهن 12 هموزنشاخه125343000
306قیمت تیرآهن 14 اصفهانشاخه155288000
307قیمت تیرآهن 14 یزدشاخه133280000
308قیمت تیرآهن 14 کرمانشاخه145265000
309قیمت تیرآهن 14 اهوازشاخه150263000
310قیمت تیرآهن 16 اصفهانشاخه192354000
311قیمت تیرآهن 16 بنابشاخه185338000
312قیمت تیرآهن 16 اهوازشاخه185338000
313قیمت تیرآهن 18 اصفهانشاخه228419000
314قیمت تیرآهن 18 یزدشاخه225407000
315قیمت تیرآهن 18 اهوازشاخه225394000
316قیمت تیرآهن 18 ترکشاخه220394000
317قیمت تیرآهن 20 اصفهانشاخه270585000
318قیمت تیرآهن 20 یزدشاخه270533000
319قیمت تیرآهن 20 ترک سنگینشاخه265538000
320قیمت تیرآهن 20 ترک سبکشاخه230500000
321قیمت تیرآهن 20 چینشاخه230490000
322قیمت تیرآهن 20 طوسشاخه240495000
323قیمت تیرآهن 22 اصفهانشاخه310709000
324قیمت تیرآهن 22 ترک سنگینشاخه305672000
325قیمت تیرآهن 22 ترک سبکشاخه280625000
326قیمت تیرآهن 22 طوسشاخه285617000
327قیمت تیرآهن 24 اصفهانشاخه370800000
328قیمت تیرآهن 24 ترک سنگینشاخه365750000
329قیمت تیرآهن 24 ترک سبکشاخه325730000
330قیمت تیرآهن 24 طوسشاخه335730000
331قیمت تیرآهن 24 چینشاخه325740000
332قیمت تیرآهن 27 اصفهانشاخه430960000
333قیمت تیرآهن 27 ترک سنگینشاخه425930000
334قیمت تیرآهن 27 ترک سبکشاخه410910000
335قیمت تیرآهن 27 طوسشاخه425918000
336قیمت تیرآهن 30 اصفهانشاخه5001310000
337قیمت تیرآهن 30 اروپاشاخه4501260000
338قیمت تیرآهن 30 روسشاخه4551000000
339قیمت تیرآهن 30 ترک سبکشاخه410990000

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع