قیمت میلگرد 22 دی 1393

قیمت میلگرد 22 دی 1393

 

  • قیمت میلگرد هر روز ساعت 11 الی 13 بروز رسانی میشود.

  • قیمت میلگرد های ذیل قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.

  • به دلیل نوسانات قیمت در ساعات روز جهت خرید و تائید نهایی به صورت جزئی (خرده) و یا بصورت عمده ظرفیتی (22 تن تریلی) با شماره 02166316099 تماس حاصل فرمایید.

  • در صورت سفارش عمده از کارخانه با نازلترین قیمت تحویل میگردد.

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد سایز محصول نوع وزن تخلیه قیمت
100 5.5 میلگرد چین کلاف 1تن تهران 1810
101 6.5 میلگرد ملایر کلاف 1تن تهران 1825
102 6.5 میلگرد نطنز کلاف 1تن تهران 1820
103 8 میلگرد قزوین A2 6 تهران 1760
104 8 میلگرد هیربد A2 6 تهران 1800
105 8 میلگرد آذرامین A2 5 کارخانه 1775
106 8 میلگرد اهواز کلاف 2 تن تهران 1820
107 8 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1820
108 10 میلگرد آذرامین A2 7 کارخانه 1740
109 10 ساده 6 متری A2 4 تهران 1780
110 10 میلگرد امیرکبیر A2 8 تهران 1790
111 10 میلگرد آرین A2 8 تهران 1710
112 10 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1810
113 10 میلگرد پارس A2 7 تهران 1705
114 10 میلگرد قزوین A2 8 تهران 1705
115 12 میلگرد آذرامین A3 10 کارخانه 1720
116 12 میلگرد هیربد A2 11 تهران 1730
117 12 میلگرد تاکستان A2 11 تهران 1700
118 12 میلگرد امیرکبیر A2 11 تهران 1750
119 12 میلگرد شمس A2 11 تهران 1715
120 12 میلگرد کوثر A3 11 تهران 1740
121 12 میلگرد قزوین A2 11 تهران 1705
122 14 میلگرد آذرامین A3 14 کارخانه 1715
123 14 میلگرد امیرکبیر A2 14 تهران 1700
124 14 میلگرد زاگرس A3 14 تهران 1700
125 14 میلگرد پرشین A3 14 تهران 1700
126 14 میلگرد شاهرود A3 14 تهران 1710
127 14 میلگرد آریا ذوب A3 14 تهران 1700
128 14 میلگرد نیشابور A3 14 تهران 1760
129 14 میلگرد میانه A3 14 تهران 1750
130 14 میلگرد ابهر A2 14 تهران 1700
131 14 میلگرد کاشان A3 14 تهران 1765
132 14 میلگرد آریان A2 14 تهران 1680
133 16 میلگرد آذرامین A3 18 کارخانه 1715
134 16 میلگرد اصفهان A3 19 تهران 1760
135 16 میلگرد شاهرود A3 19 تهران 1715
136 16 میلگرد آریا ذوب A3 19 تهران 1700
137 16 میلگرد پرشین A3 19 تهران 1705
138 16 میلگرد الوند A2 19 تهران 1700
139 16 میلگرد امیرکبیر A3 19 تهران 1700
140 16 میلگرد هیربد A3 19 تهران 1700
141 16 میلگرد شمس A2 19 تهران 1700
142 16 میلگرد ابهر A3 19 تهران 1700
143 16 میلگرد نیشابور A3 19 تهران 1760
144 16 میلگرد تبریز A3 19 تهران 1690
145 16 میلگرد آریان A2 19 تهران 1690
146 18 میلگرد اصفهان A3 24 تهران 1760
147 18 میلگرد آذرامین A3 23 کارخانه 1715
148 18 میلگرد چین A2 24 تهران 1680
149 18 میلگرد هیربد A3 24 تهران 1690
150 18 میلگرد امیرکبیر A3 24 تهران 1700
151 18 میلگرد آریا ذوب A3 24 تهران 1700
152 18 میلگرد نیشابور A3 24 تهران 1760
153 18 میلگرد زاگرس A3 24 تهران 1690
154 18 میلگرد پرشین A3 24 تهران 1690
155 18 میلگرد یزد A2 24 تهران 1680
156 18 میلگرد میانه A3 24 تهران 1750
157 18 میلگرد شاهرود A3 24 تهران 1700
158 18 میلگرد کوثر A3 24 تهران 1705
159 18 میلگرد الوند A2 24 تهران 1680
160 18 میلگرد آریان A2 24 تهران 1680
161 20 میلگرد پرشین A3 30 تهران 1690
162 20 میلگرد آذرامین A3 29 کارخانه 1715
163 20 میلگرد آریا ذوب A3 30 تهران 1700
164 20 میلگرد زاگرس A3 30 تهران 1685
165 20 میلگرد نیشابور A3 30 تهران 1760
166 20 میلگرد شاهرود A3 30 تهران 1710
167 20 میلگرد میانه A3 30 تهران 1750
168 20 میلگرد کوثر A3 30 تهران 1705
169 20 میلگرد نطنز A3 30 تهران 1680
170 20 میلگرد اصفهان A3 30 تهران 1760
171 20 میلگرد الوند A2 30 تهران 1680
172 20 میلگرد البرز A3 30 تهران 1685
173 20 میلگرد امیرکبیر A3 30 تهران 1695
174 20 میلگرد آریان A2 30 تهران 1680
175 20 میلگرد هیربد A3 30 تهران 1700
176 22 میلگرد نیشابور A3 36 تهران 1760
177 22 میلگرد میانه A3 36  تهران 1750
178 22 میلگرد آذرامین A3 36  کارخانه 1715
179 22 میلگرد زاگرس A3 36  تهران 1700
180 22 میلگرد آریا ذوب A3 36  تهران 1700
181 22 میلگرد اصفهان A3 36  تهران 1760
182 22 میلگرد کوثر A3 36  تهران 1720
183 22 میلگرد هیربد A3 36  تهران 1690
184 25 میلگرد آذرامین A3 47  کارخانه 1715
185 25 میلگرد نیشابور A3 47  تهران 1760
186 25 میلگرد اصفهان A3 47  تهران 1760
187 25 میلگرد میانه A3 47  تهران 1750
188 25 میلگرد آریا ذوب A3 47  تهران 1690
189 25 میلگرد زاگرس A3 47  تهران 1690
190 25 میلگرد هیربد A3 47  تهران 1690
191 28 میلگرد نیشابور A3 56  تهران 1760
192 28 میلگرد آذرامین A3 56  کارخانه 1715
193 28 میلگرد کوثر A3 56  تهران 1720
194 28 میلگرد کاشان A3 56  تهران 1765
195 32 میلگرد اصفهان A3 75  تهران 1760
196 32 میلگرد آذرامین A3 75  کارخانه 1715
197 32 میلگرد نیشابور A3 75  تهران 1760

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع