قیمت ناودانی 1 بهمن 1393

قیمت ناودانی 1 بهمن 1393

« قیمت ناودانی برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت ناودانی

کدنام محصولقیمت هر کیلووزننوعتخلیه
500قیمت ناودانی 6 ایرانی1900 تومان30 کیلوگرمشاخه 6 متریکف بنگاه تهران
501قیمت ناودانی 8 ایرانی1810 تومان42 کیلوگرمشاخه 6 متریکف بنگاه تهران
502قیمت ناودانی 10 ایرانی1840 تومان52 کیلوگرمشاخه 6 متریکف بنگاه تهران
503قیمت ناودانی 12 ایرانی1920 تومان64 کیلوگرمشاخه 6 متریکف بنگاه تهران
504قیمت ناودانی 14 ایرانی1930 تومان75 کیلوگرمشاخه 6 متریکف بنگاه تهران
505قیمت ناودانی 16 خارجی1940 تومان85 کیلوگرمشاخه 6 متریکف بنگاه تهران
506قیمت ناودانی 18 خارجی3020 تومان97 کیلوگرمشاخه 6 متریکف بنگاه تهران
507قیمت ناودانی 20 خارجی3070 تومان107 کیلوگرمشاخه 6 متریکف بنگاه تهران
508قیمت ناودانی 22 خارجی2080 تومان175 کیلوگرمشاخه 6 متریکف بنگاه تهران

در صورت نیاز ناودانی 12 متری نیز موجود است

About the Author:

⭐ منوی سریع