قیمت میلگرد 28 بهمن 1393

قیمت میلگرد 28 بهمن 1393

قیمت میلگرد 28 بهمن 1393

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

باما تماس بگیرید 02166316099

کد سایز محصول نوع وزن ترخیص قیمت
100 5.5 میلگرد چین کلاف 1تن تهران 1760
101 6.5 میلگرد ملایر کلاف 1تن تهران 1800
102 6.5 میلگرد نطنز کلاف 1تن تهران 1800
103 8 میلگرد قزوین A2 6 تهران 1640
104 8 میلگرد هیربد A2 6 تهران 1770
105 8 میلگرد آذرامین A2 5 کارخانه 1700
106 8 میلگرد اهواز کلاف 2 تن تهران 1800
107 8 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1710
108 10 میلگرد آذرامین A2 7 کارخانه 1680
109 10 ساده 6 متری A2 4 تهران 1760
110 10 میلگرد امیرکبیر A2 8 تهران 1700
111 10 میلگرد آرین A2 8 تهران 1610
112 10 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1710
113 10 میلگرد پارس A2 7 تهران 1585
114 10 میلگرد قزوین A2 8 تهران 1585
115 12 میلگرد آذرامین A3 10 کارخانه 1650
116 12 میلگرد هیربد A2 11 تهران 1660
117 12 میلگرد تاکستان A2 11 تهران 1620
118 12 میلگرد امیرکبیر A2 11 تهران 1690
119 12 میلگرد شمس A2 11 تهران 1625
120 12 میلگرد کوثر A3 11 تهران 1670
121 12 میلگرد قزوین A2 11 تهران 1585
122 14 میلگرد آذرامین A3 14 کارخانه 1645
123 14 میلگرد امیرکبیر A2 14 تهران 1600
124 14 میلگرد زاگرس A3 14 تهران 1640
125 14 میلگرد پرشین A3 14 تهران 1630
126 14 میلگرد شاهرود A3 14 تهران 1630
127 14 میلگرد آریا ذوب A3 14 تهران 1620
128 14 میلگرد نیشابور A3 14 تهران 1660
129 14 میلگرد میانه A3 14 تهران 1650
130 14 میلگرد ابهر A2 14 تهران 1620
131 14 میلگرد کاشان A3 14 تهران 1670
132 14 میلگرد آریان A2 14 تهران 1560
133 16 میلگرد آذرامین A3 18 کارخانه 1645
134 16 میلگرد اصفهان A3 19 تهران 1650
135 16 میلگرد شاهرود A3 19 تهران 1625
136 16 میلگرد آریا ذوب A3 19 تهران 1610
137 16 میلگرد پرشین A3 19 تهران 1585
138 16 میلگرد الوند A2 19 تهران 1600
139 16 میلگرد امیرکبیر A3 19 تهران 1600
140 16 میلگرد هیربد A3 19 تهران 1610
141 16 میلگرد شمس A2 19 تهران 1600
142 16 میلگرد ابهر A3 19 تهران 1620
143 16 میلگرد نیشابور A3 19 تهران 1660
144 16 میلگرد تبریز A3 19 تهران 1620
145 16 میلگرد آریان A2 19 تهران 1560
146 18 میلگرد اصفهان A3 24 تهران 1645
147 18 میلگرد آذرامین A3 23 کارخانه 1645
148 18 میلگرد چین A2 24 تهران 1460
149 18 میلگرد هیربد A3 24 تهران 1600
150 18 میلگرد امیرکبیر A3 24 تهران 1600
151 18 میلگرد آریا ذوب A3 24 تهران 1600
152 18 میلگرد نیشابور A3 24 تهران 1660
153 18 میلگرد زاگرس A3 24 تهران 1620
154 18 میلگرد پرشین A3 24 تهران 1610
155 18 میلگرد یزد A2 24 تهران 1585
156 18 میلگرد میانه A3 24 تهران 1645
157 18 میلگرد شاهرود A3 24 تهران 1640
158 18 میلگرد کوثر A3 24 تهران 1635
159 18 میلگرد الوند A2 24 تهران 1610
160 18 میلگرد آریان A2 24 تهران 1560
161 20 میلگرد پرشین A3 30 تهران 1610
162 20 میلگرد آذرامین A3 29 کارخانه 1645
163 20 میلگرد آریا ذوب A3 30 تهران 1600
164 20 میلگرد زاگرس A3 30 تهران 1625
165 20 میلگرد نیشابور A3 30 تهران 1660
166 20 میلگرد شاهرود A3 30 تهران 1640
167 20 میلگرد میانه A3 30 تهران 1650
168 20 میلگرد کوثر A3 30 تهران 1625
169 20 میلگرد نطنز A3 30 تهران 1600
170 20 میلگرد اصفهان A3 30 تهران 1670
171 20 میلگرد الوند A2 30 تهران 1600
172 20 میلگرد البرز A3 30 تهران 1625
173 20 میلگرد امیرکبیر A3 30 تهران 1605
174 20 میلگرد آریان A2 30 تهران 1560
175 20 میلگرد هیربد A3 30 تهران 1605
176 22 میلگرد نیشابور A3 36 تهران 1660
177 22 میلگرد میانه A3 36  تهران 1650
178 22 میلگرد آذرامین A3 36  کارخانه 1645
179 22 میلگرد زاگرس A3 36  تهران 1620
180 22 میلگرد آریا ذوب A3 36  تهران 1600
181 22 میلگرد اصفهان A3 36  تهران 1655
182 22 میلگرد کوثر A3 36  تهران 1645
183 22 میلگرد هیربد A3 36  تهران 1610
184 25 میلگرد آذرامین A3 47  کارخانه 1645
185 25 میلگرد نیشابور A3 47  تهران 1660
186 25 میلگرد اصفهان A3 47  تهران 1670
187 25 میلگرد میانه A3 47  تهران 1650
188 25 میلگرد آریا ذوب A3 47  تهران 1600
189 25 میلگرد زاگرس A3 47  تهران 1620
190 25 میلگرد هیربد A3 47  تهران 1615
191 28 میلگرد نیشابور A3 56  تهران 1670
192 28 میلگرد آذرامین A3 56  کارخانه 1645
193 28 میلگرد کوثر A3 56  تهران 1640
194 28 میلگرد کاشان A3 56  تهران 1680
195 32 میلگرد اصفهان A3 75  تهران 1670
196 32 میلگرد آذرامین A3 75  کارخانه 1645
197 32 میلگرد نیشابور A3 75  تهران 1670

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع