قیمت تیرآهن 29 بهمن 1393

قیمت تیرآهن 29 بهمن 1393

« قیمت تیرآهن برحسب شاخه و به تومان میباشد »

باما تماس بگیرید 02166316099

کدقیمت تیرآهننوعوزنKgقیمت تومان
300قیمت تیرآهن 8 ترکشاخه60230000
301قیمت تیرآهن 10 ترک سبکشاخه64227000
302قیمت تیرآهن 10 ترک سنگینشاخه100280000
303قیمت تیرآهن 12 ترک سبکشاخه64240000
304قیمت تیرآهن 12 ترک سنگینشاخه95250000
305قیمت تیرآهن 12 هموزنشاخه125260000
306قیمت تیرآهن 14 اصفهانشاخه155274000
307قیمت تیرآهن 14 یزدشاخه133265000
308قیمت تیرآهن 14 کرمانشاخه135230000
309قیمت تیرآهن 14 اهوازشاخه135230000
310قیمت تیرآهن 16 اصفهانشاخه192331000
311قیمت تیرآهن 16 بنابشاخه185320000
312قیمت تیرآهن 16 اهوازشاخه185320000
313قیمت تیرآهن 18 اصفهانشاخه228392000
314قیمت تیرآهن 18 یزدشاخه225378000
315قیمت تیرآهن 18 اهوازشاخه225380000
316قیمت تیرآهن 18 ترکشاخه220379000
317قیمت تیرآهن 20 اصفهانشاخه270554000
318قیمت تیرآهن 20 یزدشاخه270533000
319قیمت تیرآهن 20 ترک سنگینشاخه265538000
320قیمت تیرآهن 20 ترک سبکشاخه230500000
321قیمت تیرآهن 20 چینشاخه230490000
322قیمت تیرآهن 20 طوسشاخه240480000
323قیمت تیرآهن 22 اصفهانشاخه310665000
324قیمت تیرآهن 22 ترک سنگینشاخه305655000
325قیمت تیرآهن 22 ترک سبکشاخه280625000
326قیمت تیرآهن 22 طوسشاخه285582000
327قیمت تیرآهن 24 اصفهانشاخه370775000
328قیمت تیرآهن 24 ترک سنگینشاخه365765000
329قیمت تیرآهن 24 ترک سبکشاخه325730000
330قیمت تیرآهن 24 طوسشاخه335730000
331قیمت تیرآهن 24 چینشاخه325740000
332قیمت تیرآهن 27 اصفهانشاخه430887000
333قیمت تیرآهن 27 ترک سنگینشاخه425885000
334قیمت تیرآهن 27 ترک سبکشاخه410885000
335قیمت تیرآهن 27 طوسشاخه425880000
336قیمت تیرآهن 30 اصفهانشاخه5001290000
337قیمت تیرآهن 30 اروپاشاخه4501280000
338قیمت تیرآهن 30 روسشاخه4551000000
339قیمت تیرآهن 30 ترک سبکشاخه410990000

[جهت خرید و تایید نهایی با  02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع