قیمت تیرآهن 9 اسفند 1393

قیمت تیرآهن 9 اسفند 1393

قیمت تیرآهن 9 اسفند 1393

« قیمت تیرآهن برحسب شاخه و به تومان میباشد »

باما تماس بگیرید 02166316099

کدقیمت تیرآهننوعوزنKgقیمت تومان
300قیمت تیرآهن 8 ترکشاخه60230000
301قیمت تیرآهن 10 ترک سبکشاخه64227000
302قیمت تیرآهن 10 ترک سنگینشاخه100280000
303قیمت تیرآهن 12 ترک سبکشاخه64220000
304قیمت تیرآهن 12 ترک سنگینشاخه95250000
305قیمت تیرآهن 12 هموزنشاخه125260000
306قیمت تیرآهن 14 اصفهانشاخه155263000
307قیمت تیرآهن 14 یزدشاخه133260000
308قیمت تیرآهن 14 کرمانشاخه135232000
309قیمت تیرآهن 14 اهوازشاخه135233000
310قیمت تیرآهن 16 اصفهانشاخه192323000
311قیمت تیرآهن 16 بنابشاخه185312000
312قیمت تیرآهن 16 اهوازشاخه185315000
313قیمت تیرآهن 18 اصفهانشاخه228383000
314قیمت تیرآهن 18 یزدشاخه225370000
315قیمت تیرآهن 18 اهوازشاخه225355000
316قیمت تیرآهن 18 ترکشاخه220360000
317قیمت تیرآهن 20 اصفهانشاخه270570000
318قیمت تیرآهن 20 یزدشاخه270520000
319قیمت تیرآهن 20 ترک سنگینشاخه265500000
320قیمت تیرآهن 20 ترک سبکشاخه230460000
321قیمت تیرآهن 20 چینشاخه230470000
322قیمت تیرآهن 20 طوسشاخه240460000
323قیمت تیرآهن 22 اصفهانشاخه310652000
324قیمت تیرآهن 22 ترک سنگینشاخه305590000
325قیمت تیرآهن 22 ترک سبکشاخه280560000
326قیمت تیرآهن 22 طوسشاخه285555000
327قیمت تیرآهن 24 اصفهانشاخه370757000
328قیمت تیرآهن 24 ترک سنگینشاخه365760000
329قیمت تیرآهن 24 ترک سبکشاخه325700000
330قیمت تیرآهن 24 طوسشاخه335720000
331قیمت تیرآهن 24 چینشاخه325740000
332قیمت تیرآهن 27 اصفهانشاخه430880000
333قیمت تیرآهن 27 ترک سنگینشاخه425870000
334قیمت تیرآهن 27 ترک سبکشاخه410860000
335قیمت تیرآهن 27 طوسشاخه425865000
336قیمت تیرآهن 30 اصفهانشاخه5001285000
337قیمت تیرآهن 30 اروپاشاخه4501280000
338قیمت تیرآهن 30 روسشاخه4551000000
339قیمت تیرآهن 30 ترک سبکشاخه410990000

[جهت خرید و تایید نهایی با  02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع