قیمت میلگرد 11 اسفند 1393

قیمت میلگرد 11 اسفند 1393

قیمت میلگرد 11 اسفند 1393

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

باما تماس بگیرید 02166316099

کد سایز محصول نوع وزن ترخیص قیمت
100 5.5 میلگرد چین کلاف 1تن تهران 1750
101 6.5 میلگرد ملایر کلاف 1تن تهران 1770
102 6.5 میلگرد نطنز کلاف 1تن تهران 1750
103 8 میلگرد قزوین A2 6 تهران 1620
104 8 میلگرد هیربد A2 6 تهران 1730
105 8 میلگرد آذرامین A2 5 کارخانه 1700
106 8 میلگرد اهواز کلاف 2 تن تهران 1780
107 8 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1690
108 10 میلگرد آذرامین A2 7 کارخانه 1680
109 10 ساده 6 متری A2 4 تهران 1690
110 10 میلگرد امیرکبیر A2 8 تهران 1580
111 10 میلگرد آرین A2 8 تهران 1590
112 10 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1690
113 10 میلگرد پارس A2 7 تهران 1565
114 10 میلگرد قزوین A2 8 تهران 1565
115 12 میلگرد آذرامین A3 10 کارخانه 1630
116 12 میلگرد هیربد A2 11 تهران 1580
117 12 میلگرد تاکستان A2 11 تهران 1560
118 12 میلگرد امیرکبیر A2 11 تهران 1580
119 12 میلگرد شمس A2 11 تهران 1585
120 12 میلگرد کوثر A3 11 تهران 1640
121 12 میلگرد قزوین A2 11 تهران 1565
122 14 میلگرد آذرامین A3 14 کارخانه 1630
123 14 میلگرد امیرکبیر A2 14 تهران 1580
124 14 میلگرد زاگرس A3 14 تهران 1580
125 14 میلگرد پرشین A3 14 تهران 1580
126 14 میلگرد شاهرود A3 14 تهران 1580
127 14 میلگرد آریا ذوب A3 14 تهران 1570
128 14 میلگرد نیشابور A3 14 تهران 1610
129 14 میلگرد میانه A3 14 تهران 1600
130 14 میلگرد ابهر A2 14 تهران 1560
131 14 میلگرد کاشان A3 14 تهران 1650
132 14 میلگرد آریان A2 14 تهران 1510
133 16 میلگرد آذرامین A3 18 کارخانه 1630
134 16 میلگرد اصفهان A3 19 تهران 1610
135 16 میلگرد شاهرود A3 19 تهران 1585
136 16 میلگرد آریا ذوب A3 19 تهران 1580
137 16 میلگرد پرشین A3 19 تهران 1565
138 16 میلگرد الوند A2 19 تهران 1580
139 16 میلگرد امیرکبیر A3 19 تهران 1580
140 16 میلگرد هیربد A3 19 تهران 1590
141 16 میلگرد شمس A2 19 تهران 1580
142 16 میلگرد ابهر A3 19 تهران 1560
143 16 میلگرد نیشابور A3 19 تهران 1610
144 16 میلگرد تبریز A3 19 تهران 1580
145 16 میلگرد آریان A2 19 تهران 1500
146 18 میلگرد اصفهان A3 24 تهران 1605
147 18 میلگرد آذرامین A3 23 کارخانه 1630
148 18 میلگرد چین A2 24 تهران 1440
149 18 میلگرد هیربد A3 24 تهران 1570
150 18 میلگرد امیرکبیر A3 24 تهران 1570
151 18 میلگرد آریا ذوب A3 24 تهران 1570
152 18 میلگرد نیشابور A3 24 تهران 1610
153 18 میلگرد زاگرس A3 24 تهران 1570
154 18 میلگرد پرشین A3 24 تهران 1570
155 18 میلگرد یزد A2 24 تهران 1545
156 18 میلگرد میانه A3 24 تهران 1605
157 18 میلگرد شاهرود A3 24 تهران 1580
158 18 میلگرد کوثر A3 24 تهران 1595
159 18 میلگرد الوند A2 24 تهران 1560
160 18 میلگرد آریان A2 24 تهران 1510
161 20 میلگرد پرشین A3 30 تهران 1570
162 20 میلگرد آذرامین A3 29 کارخانه 1630
163 20 میلگرد آریا ذوب A3 30 تهران 1570
164 20 میلگرد زاگرس A3 30 تهران 1585
165 20 میلگرد نیشابور A3 30 تهران 1610
166 20 میلگرد شاهرود A3 30 تهران 1590
167 20 میلگرد میانه A3 30 تهران 1600
168 20 میلگرد کوثر A3 30 تهران 1595
169 20 میلگرد نطنز A3 30 تهران 1560
170 20 میلگرد اصفهان A3 30 تهران 1600
171 20 میلگرد الوند A2 30 تهران 1560
172 20 میلگرد البرز A3 30 تهران 1575
173 20 میلگرد امیرکبیر A3 30 تهران 1565
174 20 میلگرد آریان A2 30 تهران 1510
175 20 میلگرد هیربد A3 30 تهران 1565
176 22 میلگرد نیشابور A3 36 تهران 1610
177 22 میلگرد میانه A3 36  تهران 1600
178 22 میلگرد آذرامین A3 36  کارخانه 1630
179 22 میلگرد زاگرس A3 36  تهران 1570
180 22 میلگرد آریا ذوب A3 36  تهران 1570
181 22 میلگرد اصفهان A3 36  تهران 1605
182 22 میلگرد کوثر A3 36  تهران 1595
183 22 میلگرد هیربد A3 36  تهران 1580
184 25 میلگرد آذرامین A3 47  کارخانه 1630
185 25 میلگرد نیشابور A3 47  تهران 1610
186 25 میلگرد اصفهان A3 47  تهران 1600
187 25 میلگرد میانه A3 47  تهران 1600
188 25 میلگرد آریا ذوب A3 47  تهران 1580
189 25 میلگرد زاگرس A3 47  تهران 1570
190 25 میلگرد هیربد A3 47  تهران 1565
191 28 میلگرد نیشابور A3 56  تهران 1610
192 28 میلگرد آذرامین A3 56  کارخانه 1630
193 28 میلگرد کوثر A3 56  تهران 1590
194 28 میلگرد کاشان A3 56  تهران 1630
195 32 میلگرد اصفهان A3 75  تهران 1600
196 32 میلگرد آذرامین A3 75  کارخانه 1630
197 32 میلگرد نیشابور A3 75  تهران 1610

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع