قیمت تیرآهن 12 اسفند 1393

قیمت تیرآهن 12 اسفند 1393

قیمت تیرآهن 12 اسفند 1393

« قیمت تیرآهن برحسب شاخه و به تومان میباشد »

باما تماس بگیرید 02166316099

کد قیمت تیرآهن نوع وزنKg قیمت تومان
300 قیمت تیرآهن 8 ترک شاخه 60 230000
301 قیمت تیرآهن 10 ترک سبک شاخه 64 227000
302 قیمت تیرآهن 10 ترک سنگین شاخه 100 280000
303 قیمت تیرآهن 12 ترک سبک شاخه 64 220000
304 قیمت تیرآهن 12 ترک سنگین شاخه 95 250000
305 قیمت تیرآهن 12 هموزن شاخه 125 260000
306 قیمت تیرآهن 14 اصفهان شاخه 155 261000
307 قیمت تیرآهن 14 یزد شاخه 133 258000
308 قیمت تیرآهن 14 کرمان شاخه 135 232000
309 قیمت تیرآهن 14 اهواز شاخه 135 233000
310 قیمت تیرآهن 16 اصفهان شاخه 192 323000
311 قیمت تیرآهن 16 بناب شاخه 185 312000
312 قیمت تیرآهن 16 اهواز شاخه 185 315000
313 قیمت تیرآهن 18 اصفهان شاخه 228 377000
314 قیمت تیرآهن 18 یزد شاخه 225 370000
315 قیمت تیرآهن 18 اهواز شاخه 225 355000
316 قیمت تیرآهن 18 ترک شاخه 220 360000
317 قیمت تیرآهن 20 اصفهان شاخه 270 566000
318 قیمت تیرآهن 20 یزد شاخه 270 520000
319 قیمت تیرآهن 20 ترک سنگین شاخه 265 500000
320 قیمت تیرآهن 20 ترک سبک شاخه 230 460000
321 قیمت تیرآهن 20 چین شاخه 230 470000
322 قیمت تیرآهن 20 طوس شاخه 240 460000
323 قیمت تیرآهن 22 اصفهان شاخه 310 643000
324 قیمت تیرآهن 22 ترک سنگین شاخه 305 590000
325 قیمت تیرآهن 22 ترک سبک شاخه 280 560000
326 قیمت تیرآهن 22 طوس شاخه 285 555000
327 قیمت تیرآهن 24 اصفهان شاخه 370 763000
328 قیمت تیرآهن 24 ترک سنگین شاخه 365 760000
329 قیمت تیرآهن 24 ترک سبک شاخه 325 700000
330 قیمت تیرآهن 24 طوس شاخه 335 720000
331 قیمت تیرآهن 24 چین شاخه 325 740000
332 قیمت تیرآهن 27 اصفهان شاخه 430 894000
333 قیمت تیرآهن 27 ترک سنگین شاخه 425 870000
334 قیمت تیرآهن 27 ترک سبک شاخه 410 860000
335 قیمت تیرآهن 27 طوس شاخه 425 865000
336 قیمت تیرآهن 30 اصفهان شاخه 500 1285000
337 قیمت تیرآهن 30 اروپا شاخه 450 1280000
338 قیمت تیرآهن 30 روس شاخه 455 1000000
339 قیمت تیرآهن 30 ترک سبک شاخه 410 990000

[جهت خرید و تایید نهایی با  02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع