قیمت میلگرد 19 اسفند 1393

قیمت میلگرد 19 اسفند 1393

قیمت میلگرد 19 اسفند 1393

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

باما تماس بگیرید 02166316099

کد سایز محصول نوع وزن ترخیص قیمت
100 5.5 میلگرد چین کلاف 1تن تهران 1740
101 6.5 میلگرد ملایر کلاف 1تن تهران 1740
102 6.5 میلگرد نطنز کلاف 1تن تهران 1750
103 8 میلگرد قزوین A2 6 تهران 1600
104 8 میلگرد هیربد A2 6 تهران 1610
105 8 میلگرد آذرامین A2 5 کارخانه 1675
106 8 میلگرد اهواز کلاف 2 تن تهران 1630
107 8 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1660
108 10 میلگرد آذرامین A2 7 کارخانه 1655
109 10 ساده 6 متری A2 4 تهران 1610
110 10 میلگرد امیرکبیر A2 8 تهران 1670
111 10 میلگرد آرین A2 8 تهران 1570
112 10 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1650
113 10 میلگرد پارس A2 7 تهران 1535
114 10 میلگرد قزوین A2 8 تهران 1535
115 12 میلگرد آذرامین A3 10 کارخانه 1610
116 12 میلگرد هیربد A2 11 تهران 1560
117 12 میلگرد تاکستان A2 11 تهران 1550
118 12 میلگرد امیرکبیر A2 11 تهران 1615
119 12 میلگرد شمس A2 11 تهران 1555
120 12 میلگرد کوثر A3 11 تهران 1620
121 12 میلگرد قزوین A2 11 تهران 1545
122 14 میلگرد آذرامین A3 14 کارخانه 1610
123 14 میلگرد امیرکبیر A2 14 تهران 1540
124 14 میلگرد زاگرس A3 14 تهران 1550
125 14 میلگرد پرشین A3 14 تهران 1540
126 14 میلگرد شاهرود A3 14 تهران 1540
127 14 میلگرد آریا ذوب A3 14 تهران 1530
128 14 میلگرد نیشابور A3 14 تهران 1590
129 14 میلگرد میانه A3 14 تهران 1580
130 14 میلگرد ابهر A2 14 تهران 1520
131 14 میلگرد کاشان A3 14 تهران 1600
132 14 میلگرد آریان A2 14 تهران 1510
133 16 میلگرد آذرامین A3 18 کارخانه 1610
134 16 میلگرد اصفهان A3 19 تهران 1580
135 16 میلگرد شاهرود A3 19 تهران 1555
136 16 میلگرد آریا ذوب A3 19 تهران 1530
137 16 میلگرد پرشین A3 19 تهران 1535
138 16 میلگرد الوند A2 19 تهران 1530
139 16 میلگرد امیرکبیر A3 19 تهران 1540
140 16 میلگرد هیربد A3 19 تهران 1540
141 16 میلگرد شمس A2 19 تهران 1530
142 16 میلگرد ابهر A3 19 تهران 1540
143 16 میلگرد نیشابور A3 19 تهران 1590
144 16 میلگرد تبریز A3 19 تهران 1540
145 16 میلگرد آریان A2 19 تهران 1500
146 18 میلگرد اصفهان A3 24 تهران 1585
147 18 میلگرد آذرامین A3 23 کارخانه 1610
148 18 میلگرد چین A2 24 تهران 1440
149 18 میلگرد هیربد A3 24 تهران 1540
150 18 میلگرد امیرکبیر A3 24 تهران 1540
151 18 میلگرد آریا ذوب A3 24 تهران 1540
152 18 میلگرد نیشابور A3 24 تهران 1600
153 18 میلگرد زاگرس A3 24 تهران 1550
154 18 میلگرد پرشین A3 24 تهران 1530
155 18 میلگرد یزد A2 24 تهران 1525
156 18 میلگرد میانه A3 24 تهران 1585
157 18 میلگرد شاهرود A3 24 تهران 1550
158 18 میلگرد کوثر A3 24 تهران 1565
159 18 میلگرد الوند A2 24 تهران 1530
160 18 میلگرد آریان A2 24 تهران 1510
161 20 میلگرد پرشین A3 30 تهران 1530
162 20 میلگرد آذرامین A3 29 کارخانه 1610
163 20 میلگرد آریا ذوب A3 30 تهران 1530
164 20 میلگرد زاگرس A3 30 تهران 1555
165 20 میلگرد نیشابور A3 30 تهران 1590
166 20 میلگرد شاهرود A3 30 تهران 1550
167 20 میلگرد میانه A3 30 تهران 1580
168 20 میلگرد کوثر A3 30 تهران 1565
169 20 میلگرد نطنز A3 30 تهران 1530
170 20 میلگرد اصفهان A3 30 تهران 1590
171 20 میلگرد الوند A2 30 تهران 1530
172 20 میلگرد البرز A3 30 تهران 1535
173 20 میلگرد امیرکبیر A3 30 تهران 1525
174 20 میلگرد آریان A2 30 تهران 1510
175 20 میلگرد هیربد A3 30 تهران 1525
176 22 میلگرد نیشابور A3 36 تهران 1590
177 22 میلگرد میانه A3 36  تهران 1580
178 22 میلگرد آذرامین A3 36  کارخانه 1610
179 22 میلگرد زاگرس A3 36  تهران 1555
180 22 میلگرد آریا ذوب A3 36  تهران 1530
181 22 میلگرد اصفهان A3 36  تهران 1585
182 22 میلگرد کوثر A3 36  تهران 1555
183 22 میلگرد هیربد A3 36  تهران 1530
184 25 میلگرد آذرامین A3 47  کارخانه 1610
185 25 میلگرد نیشابور A3 47  تهران 1590
186 25 میلگرد اصفهان A3 47  تهران 1580
187 25 میلگرد میانه A3 47  تهران 1580
188 25 میلگرد آریا ذوب A3 47  تهران 1530
189 25 میلگرد زاگرس A3 47  تهران 1555
190 25 میلگرد هیربد A3 47  تهران 1525
191 28 میلگرد نیشابور A3 56  تهران 1590
192 28 میلگرد آذرامین A3 56  کارخانه 1610
193 28 میلگرد کوثر A3 56  تهران 1560
194 28 میلگرد کاشان A3 56  تهران 1610
195 32 میلگرد اصفهان A3 75  تهران 1580
196 32 میلگرد آذرامین A3 75  کارخانه 1610
197 32 میلگرد نیشابور A3 75  تهران 1600

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع