قیمت تیرآهن 25 اسفند 1393

قیمت تیرآهن 25 اسفند 1393

قیمت تیرآهن 25 اسفند 1393

« قیمت تیرآهن برحسب شاخه و به تومان میباشد »

باما تماس بگیرید 02166316099

کدقیمت تیرآهننوعوزنKgقیمت تومان
300قیمت تیرآهن 8 ترکشاخه60230000
301قیمت تیرآهن 10 ترک سبکشاخه64227000
302قیمت تیرآهن 10 ترک سنگینشاخه100280000
303قیمت تیرآهن 12 ترک سبکشاخه64220000
304قیمت تیرآهن 12 ترک سنگینشاخه95250000
305قیمت تیرآهن 12 هموزنشاخه125255000
306قیمت تیرآهن 14 اصفهانشاخه155250000
307قیمت تیرآهن 14 یزدشاخه133245000
308قیمت تیرآهن 14 کرمانشاخه135225000
309قیمت تیرآهن 14 اهوازشاخه135230000
310قیمت تیرآهن 16 اصفهانشاخه192310000
311قیمت تیرآهن 16 بنابشاخه185305000
312قیمت تیرآهن 16 اهوازشاخه185305000
313قیمت تیرآهن 18 اصفهانشاخه228370000
314قیمت تیرآهن 18 یزدشاخه225360000
315قیمت تیرآهن 18 اهوازشاخه225350000
316قیمت تیرآهن 18 ترکشاخه220350000
317قیمت تیرآهن 20 اصفهانشاخه270548000
318قیمت تیرآهن 20 یزدشاخه270500000
319قیمت تیرآهن 20 ترک سنگینشاخه265490000
320قیمت تیرآهن 20 ترک سبکشاخه230460000
321قیمت تیرآهن 20 چینشاخه230470000
322قیمت تیرآهن 20 طوسشاخه240460000
323قیمت تیرآهن 22 اصفهانشاخه310640000
324قیمت تیرآهن 22 ترک سنگینشاخه305590000
325قیمت تیرآهن 22 ترک سبکشاخه280560000
326قیمت تیرآهن 22 طوسشاخه285555000
327قیمت تیرآهن 24 اصفهانشاخه370760000
328قیمت تیرآهن 24 ترک سنگینشاخه365745000
329قیمت تیرآهن 24 ترک سبکشاخه325700000
330قیمت تیرآهن 24 طوسشاخه335720000
331قیمت تیرآهن 24 چینشاخه325740000
332قیمت تیرآهن 27 اصفهانشاخه430902000
333قیمت تیرآهن 27 ترک سنگینشاخه425870000
334قیمت تیرآهن 27 ترک سبکشاخه410860000
335قیمت تیرآهن 27 طوسشاخه425865000
336قیمت تیرآهن 30 اصفهانشاخه5001290000
337قیمت تیرآهن 30 اروپاشاخه4501280000
338قیمت تیرآهن 30 روسشاخه4551000000
339قیمت تیرآهن 30 ترک سبکشاخه410990000

[جهت خرید و تایید نهایی با  02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع