قیمت میلگرد 26 اسفند 1393

قیمت میلگرد 26 اسفند 1393

قیمت میلگرد 26 اسفند 1393

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

باما تماس بگیرید 02166316099

کد سایز محصول نوع وزن ترخیص قیمت
100 5.5 میلگرد چین کلاف 1تن تهران 1740
101 6.5 میلگرد ملایر کلاف 1تن تهران 1740
102 6.5 میلگرد نطنز کلاف 1تن تهران 1750
103 8 میلگرد قزوین A2 6 تهران 1600
104 8 میلگرد هیربد A2 6 تهران 1610
105 8 میلگرد آذرامین A2 5 کارخانه 1660
106 8 میلگرد اهواز کلاف 2 تن تهران 1630
107 8 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1660
108 10 میلگرد آذرامین A2 7 کارخانه 1640
109 10 ساده 6 متری A2 4 تهران 1600
110 10 میلگرد امیرکبیر A2 8 تهران 1650
111 10 میلگرد آرین A2 8 تهران 1550
112 10 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1630
113 10 میلگرد پارس A2 7 تهران 1515
114 10 میلگرد قزوین A2 8 تهران 1515
115 12 میلگرد آذرامین A3 10 کارخانه 1590
116 12 میلگرد هیربد A2 11 تهران 1540
117 12 میلگرد تاکستان A2 11 تهران 1530
118 12 میلگرد امیرکبیر A2 11 تهران 1605
119 12 میلگرد شمس A2 11 تهران 1535
120 12 میلگرد کوثر A3 11 تهران 1580
121 12 میلگرد قزوین A2 11 تهران 1515
122 14 میلگرد آذرامین A3 14 کارخانه 1590
123 14 میلگرد امیرکبیر A2 14 تهران 1520
124 14 میلگرد زاگرس A3 14 تهران 1520
125 14 میلگرد پرشین A3 14 تهران 1520
126 14 میلگرد شاهرود A3 14 تهران 1520
127 14 میلگرد آریا ذوب A3 14 تهران 1510
128 14 میلگرد نیشابور A3 14 تهران 1560
129 14 میلگرد میانه A3 14 تهران 1550
130 14 میلگرد ابهر A2 14 تهران 1500
131 14 میلگرد کاشان A3 14 تهران 1600
132 14 میلگرد آریان A2 14 تهران 1500
133 16 میلگرد آذرامین A3 18 کارخانه 1590
134 16 میلگرد اصفهان A3 19 تهران 1550
135 16 میلگرد شاهرود A3 19 تهران 1525
136 16 میلگرد آریا ذوب A3 19 تهران 1510
137 16 میلگرد پرشین A3 19 تهران 1515
138 16 میلگرد الوند A2 19 تهران 1510
139 16 میلگرد امیرکبیر A3 19 تهران 1510
140 16 میلگرد هیربد A3 19 تهران 1510
141 16 میلگرد شمس A2 19 تهران 1500
142 16 میلگرد ابهر A3 19 تهران 1510
143 16 میلگرد نیشابور A3 19 تهران 1560
144 16 میلگرد تبریز A3 19 تهران 1520
145 16 میلگرد آریان A2 19 تهران 1480
146 18 میلگرد اصفهان A3 24 تهران 1555
147 18 میلگرد آذرامین A3 23 کارخانه 1590
148 18 میلگرد چین A2 24 تهران 1400
149 18 میلگرد هیربد A3 24 تهران 1510
150 18 میلگرد امیرکبیر A3 24 تهران 1510
151 18 میلگرد آریا ذوب A3 24 تهران 1510
152 18 میلگرد نیشابور A3 24 تهران 1560
153 18 میلگرد زاگرس A3 24 تهران 1530
154 18 میلگرد پرشین A3 24 تهران 1510
155 18 میلگرد یزد A2 24 تهران 1505
156 18 میلگرد میانه A3 24 تهران 1545
157 18 میلگرد شاهرود A3 24 تهران 1530
158 18 میلگرد کوثر A3 24 تهران 1535
159 18 میلگرد الوند A2 24 تهران 1510
160 18 میلگرد آریان A2 24 تهران 1480
161 20 میلگرد پرشین A3 30 تهران 1510
162 20 میلگرد آذرامین A3 29 کارخانه 1590
163 20 میلگرد آریا ذوب A3 30 تهران 1510
164 20 میلگرد زاگرس A3 30 تهران 1525
165 20 میلگرد نیشابور A3 30 تهران 1560
166 20 میلگرد شاهرود A3 30 تهران 1530
167 20 میلگرد میانه A3 30 تهران 1550
168 20 میلگرد کوثر A3 30 تهران 1535
169 20 میلگرد نطنز A3 30 تهران 1510
170 20 میلگرد اصفهان A3 30 تهران 1550
171 20 میلگرد الوند A2 30 تهران 1510
172 20 میلگرد البرز A3 30 تهران 1515
173 20 میلگرد امیرکبیر A3 30 تهران 1515
174 20 میلگرد آریان A2 30 تهران 1480
175 20 میلگرد هیربد A3 30 تهران 1515
176 22 میلگرد نیشابور A3 36 تهران 1560
177 22 میلگرد میانه A3 36  تهران 1550
178 22 میلگرد آذرامین A3 36  کارخانه 1590
179 22 میلگرد زاگرس A3 36  تهران 1525
180 22 میلگرد آریا ذوب A3 36  تهران 1510
181 22 میلگرد اصفهان A3 36  تهران 1555
182 22 میلگرد کوثر A3 36  تهران 1535
183 22 میلگرد هیربد A3 36  تهران 1520
184 25 میلگرد آذرامین A3 47  کارخانه 1590
185 25 میلگرد نیشابور A3 47  تهران 1560
186 25 میلگرد اصفهان A3 47  تهران 1550
187 25 میلگرد میانه A3 47  تهران 1550
188 25 میلگرد آریا ذوب A3 47  تهران 1520
189 25 میلگرد زاگرس A3 47  تهران 1535
190 25 میلگرد هیربد A3 47  تهران 1515
191 28 میلگرد نیشابور A3 56  تهران 1590
192 28 میلگرد آذرامین A3 56  کارخانه 1590
193 28 میلگرد کوثر A3 56  تهران 1540
194 28 میلگرد کاشان A3 56  تهران 1600
195 32 میلگرد اصفهان A3 75  تهران 1580
196 32 میلگرد آذرامین A3 75  کارخانه 1590
197 32 میلگرد نیشابور A3 75  تهران 1600

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع