قیمت تیرآهن 27 اسفند 1393

قیمت تیرآهن 27 اسفند 1393

قیمت تیرآهن 27 اسفند 1393

« قیمت تیرآهن برحسب شاخه و به تومان میباشد »

باما تماس بگیرید 02166316099

کد قیمت تیرآهن نوع وزنKg قیمت تومان
300 تیرآهن 8 ترک شاخه 60 230000
301 تیرآهن 10 ترک سبک شاخه 64 227000
302 تیرآهن 10 ترک سنگین شاخه 100 280000
303 تیرآهن 12 ترک سبک شاخه 64 220000
304 تیرآهن 12 ترک سنگین شاخه 95 250000
305 تیرآهن 12 هموزن شاخه 125 255000
306 تیرآهن 14 اصفهان شاخه 155 250000
307 تیرآهن 14 یزد شاخه 133 245000
308 تیرآهن 14 کرمان شاخه 135 225000
309 تیرآهن 14 اهواز شاخه 135 230000
310 تیرآهن 16 اصفهان شاخه 192 310000
311 تیرآهن 16 بناب شاخه 185 305000
312 تیرآهن 16 اهواز شاخه 185

اطلاعات بیشتر

313 تیرآهن 18 اصفهان شاخه 228 370000
314 تیرآهن 18 یزد شاخه 225 360000
315 تیرآهن 18 اهواز شاخه 225 350000
316 تیرآهن 18 ترک شاخه 220 350000
317 تیرآهن 20 اصفهان شاخه 270 548000
318 تیرآهن 20 یزد شاخه 270 500000
319 تیرآهن 20 ترک سنگین شاخه 265 490000
320 تیرآهن 20 ترک سبک شاخه 230 460000
321 تیرآهن 20 چین شاخه 230 470000
322 تیرآهن 20 طوس شاخه 240 460000
323 تیرآهن 22 اصفهان شاخه 310 640000
324 تیرآهن 22 ترک سنگین شاخه 305 590000
325 تیرآهن 22 ترک سبک شاخه 280 560000
326 تیرآهن 22 طوس شاخه 285 555000
327 تیرآهن 24 اصفهان شاخه 370 760000
328 تیرآهن 24 ترک سنگین شاخه 365 745000
329 تیرآهن 24 ترک سبک شاخه 325 700000
330 تیرآهن 24 طوس شاخه 335 720000
331 تیرآهن 24 چین شاخه 325 740000
332 تیرآهن 27 اصفهان شاخه 430 902000
333 تیرآهن 27 ترک سنگین شاخه 425 870000
334 تیرآهن 27 ترک سبک شاخه 410 860000
335 تیرآهن 27 طوس شاخه 425 865000
336 تیرآهن 30 اصفهان شاخه 500 1290000
337 تیرآهن 30 اروپا شاخه 450 1280000
338 تیرآهن 30 روس شاخه 455 1000000
339 تیرآهن 30 ترک سبک شاخه 410 990000

[جهت خرید و تایید نهایی با  02166316099 تماس بگیرید]

1393-12-27 08:42:02 +03:30 چهارشنبه 27 اسفند 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , |

About the Author:

⭐ منوی سریع