قیمت تیرآهن 27 اسفند 1393

قیمت تیرآهن 27 اسفند 1393

قیمت تیرآهن 27 اسفند 1393

« قیمت تیرآهن برحسب شاخه و به تومان میباشد »

باما تماس بگیرید 02166316099

کدقیمت تیرآهننوعوزنKgقیمت تومان
300تیرآهن 8 ترکشاخه60230000
301تیرآهن 10 ترک سبکشاخه64227000
302تیرآهن 10 ترک سنگینشاخه100280000
303تیرآهن 12 ترک سبکشاخه64220000
304تیرآهن 12 ترک سنگینشاخه95250000
305تیرآهن 12 هموزنشاخه125255000
306تیرآهن 14 اصفهانشاخه155250000
307تیرآهن 14 یزدشاخه133245000
308تیرآهن 14 کرمانشاخه135225000
309تیرآهن 14 اهوازشاخه135230000
310تیرآهن 16 اصفهانشاخه192310000
311تیرآهن 16 بنابشاخه185305000
312تیرآهن 16 اهوازشاخه185

450,000تومان

313تیرآهن 18 اصفهانشاخه228370000
314تیرآهن 18 یزدشاخه225360000
315تیرآهن 18 اهوازشاخه225350000
316تیرآهن 18 ترکشاخه220350000
317تیرآهن 20 اصفهانشاخه270548000
318تیرآهن 20 یزدشاخه270500000
319تیرآهن 20 ترک سنگینشاخه265490000
320تیرآهن 20 ترک سبکشاخه230460000
321تیرآهن 20 چینشاخه230470000
322تیرآهن 20 طوسشاخه240460000
323تیرآهن 22 اصفهانشاخه310640000
324تیرآهن 22 ترک سنگینشاخه305590000
325تیرآهن 22 ترک سبکشاخه280560000
326تیرآهن 22 طوسشاخه285555000
327تیرآهن 24 اصفهانشاخه370760000
328تیرآهن 24 ترک سنگینشاخه365745000
329تیرآهن 24 ترک سبکشاخه325700000
330تیرآهن 24 طوسشاخه335720000
331تیرآهن 24 چینشاخه325740000
332تیرآهن 27 اصفهانشاخه430902000
333تیرآهن 27 ترک سنگینشاخه425870000
334تیرآهن 27 ترک سبکشاخه410860000
335تیرآهن 27 طوسشاخه425865000
336تیرآهن 30 اصفهانشاخه5001290000
337تیرآهن 30 اروپاشاخه4501280000
338تیرآهن 30 روسشاخه4551000000
339تیرآهن 30 ترک سبکشاخه410990000

[جهت خرید و تایید نهایی با  02166316099 تماس بگیرید]

1393-12-27 08:42:02 +03:30 چهارشنبه 27 اسفند 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , |

About the Author:

⭐ منوی سریع