قیمت تیرآهن 31 شهریور 1395

قیمت تیرآهن 31 شهریور 1395

قیمت تیرآهن 31 شهریور 1395

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

تیرآهن 8 ترکیه ▼ 170,000
تیرآهن 10 ترکیه ▼ 275,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 215,000
تیرآهن 12 اصفهان ▲ 235,000
تیرآهن 12 ترکیه ▼ 230,000
تیرآهن 12 ترکیه ▼ 220,000
تیرآهن 14 تبریز ▼ 200,000
تیرآهن 14 کرمانشاه ▼ 206,000
تیرآهن 14 ماهان ▼ 205,000
تیرآهن 14 اصفهان ▲ 258,000
تیرآهن 16 آرین ▲ 295,000
تیرآهن 16 یزد ▲ 295,000
تیرآهن 16 تبریز ▲ 262,000
تیرآهن 16 اصفهان ▲ 311,000
تیرآهن 18 آرین ▲ 355,000
تیرآهن 18 یزد ▲ 350,000
تیرآهن 18 اصفهان ▲ 382,000
تیرآهن 20 آرین ▼ 424,000
تیرآهن 20 کره ▲ 433,000
تیرآهن 20 یزد ▼ 422,000
تیرآهن 20 اصفهان ▼ 622,000
تیرآهن 22 کره ▼ 553,000
تیرآهن 22 آرین ▲ 550,000
تیرآهن 22 اصفهان ▲ 720,000
تیرآهن 24 کره ▼ 773,000
تیرآهن 24 آرین ▲ 720,000
تیرآهن 24 ترکیه سبک ▼ 680,000
تیرآهن 24 اصفهان ▼ 850,000
تیرآهن 27 ترکیه سبک ▲ 935,000
تیرآهن 27 اصفهان ▲ 988,000
تیرآهن 30 کره ▲ 1,125,000
تیرآهن 30 روس ▲ 1,005,000
تیرآهن 30 اصفهان ▲ 1,200,000

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

About the Author:

⭐ منوی سریع