قیمت تیرآهن 13 مهر 1395

قیمت تیرآهن 13 مهر 1395

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

تیرآهن 8 ترکیه ▼ 170,000
تیرآهن 10 ترکیه ▼ 275,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 215,000
تیرآهن 12 اصفهان ▲ 235,000
تیرآهن 12 ترکیه ▼ 230,000
تیرآهن 12 ترکیه ▼ 220,000
تیرآهن 14 تبریز ▲ 202,000
تیرآهن 14 کرمانشاه ▲ 210,000
تیرآهن 14 ماهان ▼ 205,000
تیرآهن 14 اصفهان ▲ 265,000
تیرآهن 16 آرین ▲ 295,000
تیرآهن 16 یزد ▲ 313,000
تیرآهن 16 تبریز ▲ 262,000
تیرآهن 16 اصفهان ▲ 318,000
تیرآهن 18 آرین ▲ 358,000
تیرآهن 18 یزد ▲ 355,000
تیرآهن 18 اصفهان ▲ 395,000
تیرآهن 20 آرین ▲ 455,000
تیرآهن 20 کره ▲ 433,000
تیرآهن 20 یزد ▲ 439,000
تیرآهن 20 اصفهان ▲ 630,000
تیرآهن 22 کره ▲ 560,000
تیرآهن 22 آرین ▲ 552,000
تیرآهن 22 اصفهان ▲ 720,000
تیرآهن 24 کره ▼ 773,000
تیرآهن 24 آرین ▲ 755,000
تیرآهن 24 ترکیه سبک ▼ 675,000
تیرآهن 24 اصفهان ▲ 857,000
تیرآهن 27 ترکیه سبک ▼ 930,000
تیرآهن 27 اصفهان ▲ 1,022,000
تیرآهن 30 کره ▲ 1,125,000
تیرآهن 30 ترکیه سبک ▼ 1,003,000
تیرآهن 30 روس ▲ 1,005,000
تیرآهن 30 اصفهان ▲ 1,200,000

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

About the Author:

⭐ منوی سریع