قیمت میلگرد ساده و آجدار 13 مهر 1395

قیمت میلگرد ساده و آجدار 13 مهر 1395

 قیمت میلگرد ساده و آجدار 13 مهر 1395

برای مشاهده لیست قیمت میلگرد با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید

میلگرد 5.5 کاشان ▲ 1,830
میلگرد 6.5 نطنز ▲ 1,800
میلگرد 6.5 کاشان ▲ 1,830
میلگرد 8 الیگودرز ▲ 1,680
میلگرد 8 کاشان ▲ 1,695
میلگرد 8 آذر فولاد امین ▲ 1,570
میلگرد 8 هیربد ▲ 1,700
میلگرد 8 قزوین ▼ 1,570
میلگرد 10 ساده نورد تهران ▲ 1,500
میلگرد 10 خرمدشت ▲ 1,520
میلگرد 10 آرین ▲ 1,575
میلگرد 10 کاشان ▼ 1,690
میلگرد 10 امیرکبیر ▲ 1,680
میلگرد 10 کلاف کاشان ▲ 1,780
میلگرد 10 قزوین ▼ 1,510
میلگرد 10 آذر فولاد امین ▲ 1,550
میلگرد 12 ساده آیین صنعت ▲ 1,850
میلگرد 12 آرین ▲ 1,520
میلگرد 12 اصفهان ▲ 1,640
میلگرد 12 نیشابور ▲ 1,640
میلگرد 12 ابهر ▲ 1,580
میلگرد 12 کاشان ▲ 1,650
میلگرد 12 قزوین ▼ 1,510
میلگرد 12 شمس ▲ 1,590
میلگرد 12 امیرکبیر ▲ 1,560
میلگرد 12 تاکستان ▲ 1,575
میلگرد 12 پرشین ▲ 1,575
میلگرد 12 آذر فولاد امین ▲ 1,565
میلگرد 14 ساده آیین صنعت ▲ 1,850
میلگرد 14 کاشان ▲ 1,580
میلگرد 14 ابهر ▲ 1,535
میلگرد 14 میانه ▲ 1,540
میلگرد 14 نیشابور ▲ 1,570
میلگرد 14 آریا ذوب ▼ 1,500
میلگرد 14 شاهرود ▲ 1,535
میلگرد 14 پرشین ▲ 1,535
میلگرد 14 زاگرس ▲ 1,530
میلگرد 14 امیرکبیر ▲ 1,530
میلگرد 14 آذر فولاد امین ▲ 1,520
میلگرد 14 آریان ▲ 1,535
میلگرد 16 زرین میاندوآب ▲ 1,550
میلگرد 16 ساده آیین صنعت ▲ 1,850
میلگرد 16 ابهر ▲ 1,540
میلگرد 16 کاشان ▲ 1,580
میلگرد 16 تبریز ▲ 1,540
میلگرد 16 نیشابور ▲ 1,575
میلگرد 16 شمس ▲ 1,505
میلگرد 16 هیربد ▲ 1,565
میلگرد 16 پرشین ▲ 1,535
میلگرد 16 آریا ذوب ▼ 1,505
میلگرد 16 شاهرود ▲ 1,540
میلگرد 16 اصفهان ▲ 1,575
میلگرد 16 آذر فولاد امین ▲ 1,515
میلگرد 16 امیرکبیر ▲ 1,535
میلگرد 18 زرین میاندوآب ▲ 1,540
میلگرد 18 ساده آیین صنعت ▲ 1,850
میلگرد 18 آذر فولاد امین ▲ 1,515
میلگرد 18 شاهرود ▲ 1,535
میلگرد 18 اصفهان ▲ 1,575
میلگرد 18 میانه ▲ 1,535
میلگرد 18 یزد ▲ 1,540
میلگرد 18 پرشین ▲ 1,535
میلگرد 18 زاگرس ▲ 1,535
میلگرد 18 نیشابور ▲ 1,570
میلگرد 18 آریا ذوب ▼ 1,505
میلگرد 18 امیرکبیر ▲ 1,535
میلگرد 18 کاشان ▲ 1,585
میلگرد 18 هیربد ▲ 1,565
میلگرد 18 کوثر ▼ 1,535
میلگرد 20 زرین میاندوآب ▲ 1,540
میلگرد 20 ساده آیین صنعت ▲ 1,850
میلگرد 20 آریان ▲ 1,535
میلگرد 20 کوثر ▲ 1,540
میلگرد 20 میانه ▲ 1,535
میلگرد 20 شاهرود ▲ 1,535
میلگرد 20 نیشابور ▲ 1,570
میلگرد 20 زاگرس ▲ 1,535
میلگرد 20 آریا ذوب ▼ 1,505
میلگرد 20 آذر فولاد امین ▲ 1,515
میلگرد 20 پرشین ▲ 1,535
میلگرد 20 اصفهان ▲ 1,575
میلگرد 20 نطنز ▲ 1,530
میلگرد 20 هیربد ▲ 1,565
میلگرد 20 کاشان ▲ 1,575
میلگرد 20 امیرکبیر ▲ 1,530
میلگرد 22 ساده آیین صنعت ▲ 1,850
میلگرد 22 آریان ▲ 1,535
میلگرد 22 پرشین ▲ 1,535
میلگرد 22 زاگرس ▲ 1,535
میلگرد 22 آذر فولاد امین ▲ 1,515
میلگرد 22 میانه ▲ 1,535
میلگرد 22 نیشابور ▲ 1,575
میلگرد 22 هیربد ▲ 1,565
میلگرد 22 کاشان ▲ 1,585
میلگرد 22 اصفهان ▲ 1,575
میلگرد 22 آریا ذوب ▼ 1,505
میلگرد 25 پرشین ▲ 1,535
میلگرد 25 امیرکبیر ▲ 1,530
میلگرد 25 کاشان ▲ 1,575
میلگرد 25 آریا ذوب ▼ 1,510
میلگرد 25 میانه ▲ 1,540
میلگرد 25 اصفهان ▲ 1,575
میلگرد 25 نیشابور ▲ 1,575
میلگرد 25 آذر فولاد امین ▲ 1,515
میلگرد 25 هیربد ▲ 1,565
میلگرد 28 پرشین ▲ 1,540
میلگرد 28 کاشان ▲ 1,585
میلگرد 28 کوثر ▼ 1,540
میلگرد 28 آذر فولاد امین ▲ 1,525
میلگرد 28 نیشابور ▲ 1,575
میلگرد 32 کاشان ▲ 1,580
میلگرد 32 نیشابور ▲ 1,575
میلگرد 32 آذر فولاد امین ▼ 1,525
میلگرد 32 اصفهان ▲ 1,575

 

برای مشاهده لیست قیمت میلگرد با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید

About the Author:

⭐ منوی سریع