قیمت تیرآهن 3 آبان 1395

قیمت تیرآهن 3 آبان 1395

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

تیرآهن 8 ترکیه ▼ 170,000
تیرآهن 10 ترکیه ▼ 270,000
تیرآهن 10 ترکیه ▼ 215,000
تیرآهن 12 اصفهان ▼ 231,000
تیرآهن 12 ترکیه ▼ 220,000
تیرآهن 12 ترکیه ▲ 225,000
تیرآهن 14 تبریز ▲ 205,000
تیرآهن 14 کرمانشاه ▼ 210,000
تیرآهن 14 ماهان ▲ 205,000
تیرآهن 14 اصفهان ▲ 272,000
تیرآهن 16 اهواز ▲ 290,000
تیرآهن 16 آرین ▲ 298,000
تیرآهن 16 یزد ▲ 315,000
تیرآهن 16 تبریز ▲ 273,000
تیرآهن 16 اصفهان ▲ 332,000
تیرآهن 18 آرین ▲ 362,000
تیرآهن 18 یزد ▲ 362,000
تیرآهن 18 اصفهان ▲ 398,000
تیرآهن 20 آرین ▲ 460,000
تیرآهن 20 کره ▼ 427,000
تیرآهن 20 یزد ▲ 460,000
تیرآهن 20 اصفهان ▲ 630,000
تیرآهن 22 کره ▼ 560,000
تیرآهن 22 آرین ▲ 595,000
تیرآهن 22 اصفهان ▲ 725,000
تیرآهن 24 کره ▲ 805,000
تیرآهن 24 آرین ▲ 765,000
تیرآهن 24 ترکیه سبک ▲ 735,000
تیرآهن 24 اصفهان ▲ 860,000
تیرآهن 27 ترکیه سبک ▼ 910,000
تیرآهن 27 اصفهان ▼ 1,017,000
تیرآهن 30 ترکیه سنگین ▼ 1,018,000
تیرآهن 30 کره ▼ 1,110,000
تیرآهن 30 ترکیه سبک ▲ 1,005,000
تیرآهن 30 روس ▼ 1,005,000
تیرآهن 30 اصفهان ▼ 1,200,000

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

About the Author:

⭐ منوی سریع