قیمت تیرآهن 25 آذر 1395

قیمت تیرآهن 25 آذر 1395

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

تیرآهن 8 ترکیه ▼ 164,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 275,000
تیرآهن 10 ترکیه ▼ 214,000
تیرآهن 12 اصفهان ▼ 250,000
تیرآهن 12 ترکیه ▲ 230,000
تیرآهن 14 تبریز ▼ 237,000
تیرآهن 14 کرمانشاه ▼ 237,000
تیرآهن 14 ماهان ▲ 235,000
تیرآهن 14 اصفهان ▲ 304,000
تیرآهن 16 اهواز ▼ 315,000
تیرآهن 16 آرین ▼ 345,000
تیرآهن 16 یزد ▼ 345,000
تیرآهن 16 تبریز ▼ 315,000
تیرآهن 16 اصفهان ▲ 374,000
تیرآهن 18 آرین ▼ 413,000
تیرآهن 18 یزد ▲ 415,000
تیرآهن 18 اصفهان ▼ 444,000
تیرآهن 20 آرین ▲ 510,000
تیرآهن 20 کره ▲ 495,000
تیرآهن 20 یزد ▼ 507,000
تیرآهن 20 اصفهان ▼ 673,000
تیرآهن 22 کره ▼ 560,000
تیرآهن 22 آرین ▲ 564,000
تیرآهن 22 اصفهان ▼ 750,000
تیرآهن 24 کره ▲ 815,000
تیرآهن 24 آرین ▲ 753,000
تیرآهن 24 اصفهان ▼ 883,000
تیرآهن 27 ترکیه سبک ▼ 924,000
تیرآهن 27 اصفهان ▼ 1,042,000
تیرآهن 30 ترکیه سنگین ▼ 1,155,000
تیرآهن 30 کره ▲ 1,129,000
تیرآهن 30 ترکیه سبک▲ 1,055,000
تیرآهن 30 روس ▲ 1,045,000
تیرآهن 30 اصفهان ▼ 1,245,000

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

About the Author:

⭐ منوی سریع